Název: Měření složitosti dodavatelsko-odběratelských vztahů pomocí kvantitativních měr v konkrétním podniku
Další názvy: Measuring the complexity of supplier-customer relationships using quantitative measurements in a particular company
Autoři: Soldánová, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Hofman, Jiří
Oponent: Martinčík, David
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4439
Klíčová slova: dodavatelsko-odběratelské vztahy;dodavatelsko-odběratelský řetězec;měření složitosti dodavatelsko-odběratelských vztahů;entropie
Klíčová slova v dalším jazyce: supplier-customer relations;supply chain;measuring complexity of supplier-customer relations;entropy
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá analýzou složitosti dodavatelsko-odběratelských vztahů pomocí entropie ve společnosti LUBRICANT s.r.o. Hlavním cílem práce bylo analyzovat dodavatelsko-odběratelský systém ve vybraném podniku s předem určeným dodavatelem.Dále byla vymezena specifika podniku, základní pojmy a termíny k dodavatelsko-odběratelským vztahům, které mají klíčovou roli pro úspěšné podnikání. Analýze předcházel sběr dat, následné zpracování problémově orientované databáze a samotný výzkum za pomocí softwarových programů EnComP1mma.java a EnComP2mma.nb. Konečné zhodnocení proběhlo na základě získaných grafů a výsledné míry entropie pro námi zvolený případ.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis analyzes the complexity of supplier-customer relationships using entropy at LUBRICANT Ltd. The main objective was to analyze supplier-buyer system in select company with a predetermined dodavatelem. Next specifics were defined, and basic business concepts and terms of supplier-buyer relationships that have a key role for a successful business. Analysis prior to data collection and subsequent processing of problem-oriented research database itself and using software programs and EnComP1mma.java EnComP2mma.nb. The final evaluation was carried out on the basis of graphs and the resulting entropy measures chosen for our case.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP-Soldanova Katerina 2012.pdfPlný text práce4,15 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Soldanova v.pdfPosudek vedoucího práce289,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Soldanova o.pdfPosudek oponenta práce303,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Soldanova ob.pdfPrůběh obhajoby práce150,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4439

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.