Title: Měření složitosti dodavatelsko-odběratelských vztahů pomocí kvantitativních měr v konkrétním podniku
Other Titles: Measuring the complexity of supplier-customer relationships using quantitative measurements in a particular company
Authors: Soldánová, Kateřina
Advisor: Hofman, Jiří
Referee: Martinčík, David
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4439
Keywords: dodavatelsko-odběratelské vztahy;dodavatelsko-odběratelský řetězec;měření složitosti dodavatelsko-odběratelských vztahů;entropie
Keywords in different language: supplier-customer relations;supply chain;measuring complexity of supplier-customer relations;entropy
Abstract: Bakalářská práce se zabývá analýzou složitosti dodavatelsko-odběratelských vztahů pomocí entropie ve společnosti LUBRICANT s.r.o. Hlavním cílem práce bylo analyzovat dodavatelsko-odběratelský systém ve vybraném podniku s předem určeným dodavatelem.Dále byla vymezena specifika podniku, základní pojmy a termíny k dodavatelsko-odběratelským vztahům, které mají klíčovou roli pro úspěšné podnikání. Analýze předcházel sběr dat, následné zpracování problémově orientované databáze a samotný výzkum za pomocí softwarových programů EnComP1mma.java a EnComP2mma.nb. Konečné zhodnocení proběhlo na základě získaných grafů a výsledné míry entropie pro námi zvolený případ.
Abstract in different language: This thesis analyzes the complexity of supplier-customer relationships using entropy at LUBRICANT Ltd. The main objective was to analyze supplier-buyer system in select company with a predetermined dodavatelem. Next specifics were defined, and basic business concepts and terms of supplier-buyer relationships that have a key role for a successful business. Analysis prior to data collection and subsequent processing of problem-oriented research database itself and using software programs and EnComP1mma.java EnComP2mma.nb. The final evaluation was carried out on the basis of graphs and the resulting entropy measures chosen for our case.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Soldanova Katerina 2012.pdfPlný text práce4,15 MBAdobe PDFView/Open
Soldanova v.pdfPosudek vedoucího práce289,84 kBAdobe PDFView/Open
Soldanova o.pdfPosudek oponenta práce303,74 kBAdobe PDFView/Open
Soldanova ob.pdfPrůběh obhajoby práce150,94 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4439

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.