Title: Outsourcing personálních činností
Other Titles: Outsourcing HR activities
Authors: Vlachová, Pavlína
Advisor: Dvořáková, Věra
Referee: Pavlák, Miroslav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4442
Keywords: personální činnosti;outsourcing;proces;mzdová agenda
Keywords in different language: HR activities;outsourcing;process;payroll
Abstract: Obsahem bakalářské práce Outsourcing personálních činností je popis personálních činností ve vybrané obchodní společnosti. Cílem bakalářské práce je zmapování a vyhodnocení současného stavu outsourcingu personálních činností včetně předložení návrhu ke zlepšení současného stavu zkoumané oblasti. První část bakalářské práce se zabývá teoretickými skutečnostmi v souvislosti s personalistikou, personální činností a outsourcingem. Práce pokračuje představením a charakterizováním vybrané obchodní společnosti. Následuje popis personálních činností, které společnost realizuje interními zdroji nebo formou outsourcingu. Z personálních činností zabezpečovaných formou outsourcingu je podrobně analyzována personální činnost zabezpečení mzdové agendy. V závěrečné části práce je předložen návrh, který vede k optimalizaci outsourcingu mzdové agendy.
Abstract in different language: The content of the bachelor thesis ?Outsourcing of HR activities? is a description of HR activities in a selected business company. The aim of the thesis is to map and evaluate the current situation in HR activities outsourcing including suggestions to improve the current state of the examined area. The first part of the thesis deals with the theories related to HR and outsourcing. The thesis continues with presenting and characterizing the selected business company. In the next part comes the description of HR activities, that are realized by the company either with its internal sources or by outsourcing. Out of all the outsourced HR activities related is the payroll analyzed in detail. In the closing part are presented suggestions that would lead to the optimization of the payroll outsourcing.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Pavlina Vlachova.pdfPlný text práce978,14 kBAdobe PDFView/Open
Vlachova v.pdfPosudek vedoucího práce312,88 kBAdobe PDFView/Open
Vlachova o.pdfPosudek oponenta práce302,66 kBAdobe PDFView/Open
Vlachova ob.pdfPrůběh obhajoby práce188,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4442

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.