Title: Analýza příčin nežádoucího zakřivení vývalku při podélném válcování metodou numerické simulace
Other Titles: Analysis of the causes of undesired curvature of the rolled piece during longitudinal rolling by the method of numerical simulation
Authors: Benešová, Soňa
Burdová, Karolína
Citation: KUČEROVÁ, Ludmila ed.; JIRKOVÁ, Hana ed.; JENÍČEK, Štepán ed. Proceedings PING Junior 2021 - Modern Trends in Material Engineering 13–16 September 2022, Pilsen. 1. ed. Pilsen: University of West Bohemia, 2021, p. 10-11. ISBN 978-80-261-1042-2 .
Issue Date: 2021
Publisher: University of West Bohemia
Document type: conferenceObject
konferenční příspěvek
URI: http://hdl.handle.net/11025/46335
Keywords: numerická simulace;válcování;ohýbání
Keywords in different language: numerical simulation;rolling;bending
Abstract: Při experimentálním válcování oceli za studena byla pozorována nežádoucí přídavná deformace. Pro objasnění příčin byla provedena simulace v softwaru Deform. Byl zjišťován vliv nestejného součinitele tření, geometrické nepřesnosti uložení válců a dopravníku, a dále situace, kdy válce neměly stejný průměr nebo se otáčely různou rychlostí. Realitě nejvíce odpovídala simulace s různou rychlostí otáčení válců. Simulace nežádoucího zakřivení vývalku při různé rychlosti otáčení válců a úběru 30 % byla provedena následně jako elasto-plastická úloha s cílem zjistit velikost odpružení a zbytkového pnutí. Dále bylo simulováno rovnání vývalku pod lisem. Nehomogenní a náhodnou deformaci a zbytkové pnutí je třeba vzít v úvahu zejména při hledání vlivu válcování za studena na mechanické vlastnosti a strukturu materiálu.
Abstract in different language: Undesirable additional deformation was observed during experimental cold rolling of steel. A simulation was performed in Deform software to clarify the causes. The influence of unequal coefficient of friction, geometric inaccuracy of the placement of the rollers and the conveyor, and also the situation when the rollers did not have the same diameter or rotated at different speeds were investigated. The simulation with different roller speeds corresponded most to reality. The simulation of the undesired curvature of the rolled piece at different speeds of rotation of the rollers and removal of 30% was subsequently performed as an elastoplastic task in order to determine the amount of suspension and residual stress. Furthermore, the straightening of the rolled piece under the press was simulated. Inhomogeneous and accidental deformation and residual stresses must be taken into account especially when looking for the effect of cold rolling on the mechanical properties and structure of the material.
Rights: © University of West Bohemia
Appears in Collections:Proceedings PING 2021: modern trends in material engineering
Proceedings PING Junior 2021 - modern trends in material engineering

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Proceedings_PING Junior_2021_uvod.pdfPlný text1,07 MBAdobe PDFView/Open
Proceedings_PING Junior_2021-10-11.pdfPlný text251,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/46335

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.