Title: Možnosti magnetického měření hloubky oduhličení v procesu izotermického kalení litin
Other Titles: Possibilities of magnetic measurement of the depth of decarburization in the process of isothermal hardening of castings
Authors: Andršová, Zuzana
Kejzlar, Pavel
Petrů, Michal
Skrbek, Břetislav
Citation: Sborník PING 2018 a PONG 2018 Junior - Moderní trendy tepelného a termomechanické zpracování kovů, s. 6.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/46353
http://www.zcu.cz/export/sites/zcu/pracoviste/vyd/online/FST_Sbornik_PING_2018.pdf
ISBN: 978-80-261-0817-7
Keywords: izotermické kalení litin;oduhličení povrchu;měření pomocí zbytkové magnetizace
Keywords in different language: austempering;decarburized surface;measurement by residual magnetization
Abstract: Při jakémkoli zpracovatelském procesu spojeném s vysokou teplotou dochází vždy k žádoucímu či ne-žádoucímu ovlivnění povrchových vrstev materiálu. Jedním z nich je oduhličení, jež je nevyhnutelné, ale od určité hloubky považováno vždy za nežádoucí, neboť má značné negativní dopady na výsledné vlastnosti odlitku, zvláště u únavově namáhaných součástí. Proto je vhodné míru oduhličení zjišťovat již v průběhu výrobního procesu. Ideálním prostředkem je pak 100% nedestruktivní kontrola. Tento článek opisuje možnosti magnetického mě-ření hloubky oduhličení na skupině vybraných izotermicky kalených litin, jež jsou nejprogresivnější skupinou grafitických litin z hlediska hodnot mechanických vlastností. K měření je využita metoda magnetické skvrny, která je již úspěšně aplikována na ocelích. Litiny s obsahem grafitu, a izotermicky kalené litiny s obsahem ausferitu zvláště, mají však některá specifika, která mohou ovlivnit měření. I tato specifika jsou zde zmiňována.
Abstract in different language: In any process involving high temperature, the surface layers of the material are always desirable or undesirable influensed. One of the phenomena is decarburization, which is inevitable, but from a certain depth is always considered undesirable, as it has significant negative effects on the resulting casting properties, especially for fatigue-stressed components. Therefore, it is advisable to detect the decarburization rate during the production process. Ideally by using 100% non-destructive control. The magnetic spot-pole method, which is already success-fully applied to steels, is used for the measurement. Cast iron containing graphite, and isothermal hardened cast iron with austeritie, however, have some specificities that may affect the measurement. Also, these specifics are mentioned here.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Proceedings PING 2018: modern trends in material engineering
Proceedings PING 2018: modern trends in material engineering

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
FST_Sbornik_PING_2018-6.pdfPlný text250,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/46353

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.