Title: Nanoindentace TRIP ocelí
Other Titles: Nanoindentaion of TRIP steels
Authors: Hajšman, Jan
Citation: Sborník PING 2018 a PONG 2018 Junior - Moderní trendy tepelného a termomechanické zpracování kovů, s. 11.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://www.zcu.cz/export/sites/zcu/pracoviste/vyd/online/FST_Sbornik_PING_2018.pdf
http://hdl.handle.net/11025/46358
ISBN: 978-80-261-0817-7
Keywords: TRIP oceli;vysoce pevné oceli;nanointendance
Keywords in different language: TRIP steels;high strength steels;nanoindentation
Abstract: Vysoce pevné oceli označované zkratkou TRIP (tranformation-induced plasticity) se pro své jedinečné vlastnosti (vysoká pevnost a tažnost, relativně nízká hmotnost) staly vyhledávaným materiálem zejména v kontrukci deformačních zón automobilů. Struktura TRIP ocelí obsahuje metastabilní zbytkový austenit, který v průběhu plastické deformace tranformuje na martenzit a přispívá tak k deformačnímu zpevnění a rovnoměrnému prodloužení. Právě množství a stabilita zbytkového austenitu má zásadní vliv na výsledné mechanické vlastnosti těchto materiálů. Stabilita austenitu závisí na jeho chemickém složení, předchozí deformaci, velikosti zrna a morfologii. V minulosti bylo hodnocení stability austenitu prováděno prostřednictvím makroskopických tahových zkoušek, které však mohly poskytnout informaci pouze o vlastnostech materiálu jako celku. V poslední době vznikají vědecké práce zaměřené na testování jednotlivých austenitických zrn, případně ostatních fází obsažených v TRIP ocelích pomocí nanoindentačního měření, které bývá obvykle doplněno elektronovou mikroskopií a difrakční (EBSD) nebo spektrometrickou (EDS) analýzou. Tímto způsobem lze detailněji zmapovat a vysvětlit jednotlivé procesy, ke kterým ve struktuře v průběhu deformace dochází. Tento text si klade za cíl shrnout základní aspekty nanoindentace TRIP ocelí.
Abstract in different language: TRIP steels are high strenght steel used mainly in automotive industry for their remarkable properties (hight strength and elongation, relatively light weight). The microstructure of TRIP steels contains retained austenite which transforms to martensite during plastic deformation. The transformation improves work hardening properties and contributes to uniform elongation. The amount and stability of retained austenite determine the mechanical propetries of the steel. In the past tensile test used to be the dominant method of testing mechanical stability of austenite. In recent years nanoindentation has become widely used technique of TRIP steel research which is capable of testing very small volume of material and provides us detailed information on properties of particular phases. In combination with other experimental techniques (microscopy, EDS, EBSD) nanoindentation is an advantageous method to study and explain the mechanisms of deformation. The aim of this article is to summarize the basics of TRIP steels nanoindentation.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Proceedings PING 2018: modern trends in material engineering
Proceedings PING 2018: modern trends in material engineering

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
FST_Sbornik_PING_2018-11.pdfPlný text257,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/46358

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.