Title: Vliv rychlosti ochlazování v oblasti martenzitické přeměny na mechanické vlastnosti vysokopevné oceli s obsahem uhlíku 0,4%
Authors: Bublíková, Dagmar
Jirková, Hana
Janda, Tomáš
Vrtáček, Jiří
Mach, Josef
Citation: KUČEROVÁ, Ludmila ed.; JIRKOVÁ, Hana ed.; JENÍČEK, Štepán ed. Proceedings PING 2020: modern trends in material engineering: 15.-17.09.2020, Pilsen. 1. vyd. Plzeň: University of West Bohemia, 2020, s. 10-11.
Issue Date: 2020
Publisher: University of West Bohemia
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/46376
ISBN: 978-80-261-0958-7
Keywords: AHSS;Q-P proces;zbytkový austenit
Keywords in different language: AHSS;Q-P process;residual austenite
Abstract: Vysokopevné vícefázové oceli, u kterých lze dosáhnout vhodným tepelným zpracováním směsných zákalných struktur, představují dnes pro své dobré mechanické vlastnosti širokou škálu vyžití. Mezi vícefázové oceli, které se dnes často využívají zejména v automobilovém průmyslu, patří oceli martenzitické. U těchto ocelí se dosahuje meze pevnosti až 1700 MPa. Pro získání vyšší tažnosti martenzitických ocelí se používá jako tepelné zpracování tzv. Q-P proces (Quenching and partitioning process), který se skládá z austenitizace, ochlazení mezi teploty Ms a Mf a následného ohřevu na teplotu přerozdělení, kde při výdrži dochází k difúzi uhlíku z přesyceného martenzitu do austenitu. Pro tento experiment byla zvolena martenzitická ocel s obsahem uhlíku 0,4 %, 2 % křemíku a 1,3 % chromu. Tato ocel byla tepelně zpracována Q-P procesem s různou rychlostí ochlazování z teploty Ms na teplotu kalení, kdy dochází k částečné tvorbě martenzitu z austenitu. Byl zjišťován vliv rychlosti ochlazování v této kritické části zpracování na vývoj mechanické vlastnosti a výslednou mikrostrukturu. Byla získána martenziticko-bainitická struktura s malým podílem feritu a zbytkového austenitu. Bylo dosaženo meze pevnosti až 1870 MPa při tažnosti 9 % a došlo ke stabilizaci 12 % zbytkového austenitu.
Rights: © University of West Bohemia
Appears in Collections:Proceedings PING 2020: modern trends in material engineering
Proceedings PING 2020: modern trends in material engineering

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Proceedings_PING-Junior_2020-10-11.pdfPlný text253,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/46376

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.