Title: Procurement Transformation in Digital World
Other Titles: Transformace nákupu v digitálním světě
Authors: Číž, Josef
Krechovská, Michaela
Palacká, Alena
Citation: ČÍŽ, J. KRECHOVSKÁ, M. PALACKÁ, A. Procurement Transformation in Digital World. In SHS Web of Conferences Volume 115 (2021) Current Problems of the Corporate Sector 2021. Bratislava: Web of Conferences, 2021. s. 1-7. ISBN: neuvedeno , ISSN: 2261-2424
Issue Date: 2021
Publisher: Web of Conferences
Document type: konferenční příspěvek
ConferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/46616
ISSN: 2261-2424
Keywords: nákup;digitalizace
Keywords in different language: procurement;digitalization
Abstract: Technologický vývoj a pokrok v digitalizaci prostupuje všemi oblastmi života, samozřejmě nevyjímaje firmy a jejich aktivity a jednotlivé podnikové procesy. V tomto příspěvku se zaměřujeme na oblast firemního nákupu jako jedné z klíčových oblastí pro naplňování firemních cílů a její proměnu v době digitalizace. Příspěvek si klade za cíl identifikovat měnící se funkci nákupu a možné příležitosti digitalizace pro rozvoj nákupu a jeho roli v organizaci. Jak ukázaly výsledky, nákup je hodnototvorný proces, který digitalizace mění. Přechází se od tradičního zaměření na snižování nákladů k tvorbě hodnoty prostřednictvím dynamické spolupráce a budování vztahů s obchodními partnery. Nákup začíná v organizacích hrát stále strategičtější roli. Stává se partnerem pro podporu efektivity podnikání a vytváření nových obchodních modelů.
Abstract in different language: Technological development and progress in digitization permeate all areas of life, of course not excluding companies and their activities and individual business processes. In this paper, we focus on the area of corporate procurement as one of the key areas for fulfilling corporate goals and its transformation in the age of digitalization. The paper aims to identify the changing function of procurement and possible opportunities of digitalization for the development of procurement and its role in organization. As the results shown, procurement is a value-creating process that is changed by the digitalization. It is moving from a traditional focus on cost reduction to value creation through dynamic cooperation and building relationships with business partners. Procurement is beginning to play an increasingly strategic role in organizations. It becomes a partner to support business efficiency and the creation of new business models.
Rights: © authors
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KFU)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
shsconf_appsconf2021_01002.pdf599,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/46616

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD