Title: Sustainability Concept in the Digital Age: New Opportunities for Companies
Other Titles: Koncept udržitelnosti v digitálním věku: Nové příležitosti pro podniky Koncept udržitelnosti v digitálním věku: Nové příležitosti pro společnosti
Authors: Palacká, Alena
Krechovská, Michaela
Číž, Josef
Citation: PALACKÁ, A. KRECHOVSKÁ, M. ČÍŽ, J. Sustainability Concept in the Digital Age: New Opportunities for Companies. In SHS Web of Conferences Volume 115 (2021) Current Problems of the Corporate Sector 2021. Bratislava: Web of Conferences, 2021. s. 1-7. ISBN: neuvedeno , ISSN: 2261-2424
Issue Date: 2021
Publisher: Web of Conferences
Document type: konferenční příspěvek
ConferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/46617
ISSN: 2261-2424
Keywords: udržitelnost;digitalizace
Keywords in different language: sustainability;digitalization
Abstract: Udržitelnost a digitalizace jsou dva z nejsilnějších fenoménů poslední doby. Fenomény digitalizace a udržitelného rozvoje jsou každý samostatně masivně prozkoumány, ale jejich průnik je předmětem pouze několika provedených výzkumů. Cílem příspěvku je rozšířit stávající výzkum udržitelnosti začleněním současného digitálního prostředí. Příspěvek zkoumá zejména vztah mezi udržitelností a digitalizací a mapuje potenciál přínosů digitalizace pro problematiku udržitelnosti společností na základě provedeného literárního přehledu a obsahové analýzy publikovaných výzkumů v této oblasti. Jak ukázaly výsledky, digitalizace přináší nové příležitosti a výzvy v řízení organizací i naplňování jejich strategie udržitelnosti. Je čas přehodnotit koncept udržitelnosti a aktualizovat jej ve světle rozvoje digitalizace. Digitalizace se stává nezbytnou součástí podnikání.
Abstract in different language: Sustainability and digitalization are two of the most powerful phenomena of recent times. The phenomena of digitalization and sustainable development are each separately massively explored, but their intersection is subject only to a few of undertaken researches. The paper aims to expand existing sustainability research by incorporating the current digital environment. In particular, the paper explores the relationship between sustainability and digitalization and maps the potential of digitalization benefits for sustainability issue of companies on the base of conducted literature review and content analysis of published researches in this field. As the results shown, digitalization brings new opportunities and challenges in the management of organizations, as well as the fulfilment of their sustainability strategy. It is time to rethink the concept of sustainability and update it in the light of the development of digitalization. Digitalization is becoming an essential part of business.
Rights: © Creative Commons Attribution 4.0 International License
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KFU)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
shsconf_appsconf2021_01004.pdf402,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/46617

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD