Title: Composite laser claddings for corrosion protection of outer surfaces of storage containers for spent nuclear fuel in underground repositories
Other Titles: Využití kompozitního laserového návaru k protikorozní ochraně vnějšího pláště obalového souboru pro ukládání vyhořelého jaderného paliva do hlubinných úložišť
Authors: Bartoň Klufová, Pavla
Kříž, Antonín
Duliškovič, Josef
Vostřák, Marek
Citation: BARTOŇ KLUFOVÁ, P. KŘÍŽ, A. DULIŠKOVIČ, J. VOSTŘÁK, M. Composite laser claddings for corrosion protection of outer surfaces of storage containers for spent nuclear fuel in underground repositories. Manufacturing Technology, 2021, roč. 21, č. 1, s. 76-82. ISSN: 1213-2489
Issue Date: 2021
Publisher: Jan-Evangelista-Purkyne-University
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85102481659
http://hdl.handle.net/11025/47125
ISSN: 1213-2489
Keywords: Laserové navařování;měď;čedič;kompozit;obalový soubor;jaderné palivo
Keywords in different language: Laser cladding;copper;basalt;composite;storage containers;nuclear fuel
Abstract: Příspěvek je zaměřen na analýzu materiálových struktur a korozních dějů v měď-čedičovém kompozitním materiálu, který byl technologií laserového navařování navařen na ocelový substrát. Jako přídavný materiál byla použita v laboratoři připravená směs přídavných prášků: Oerlikon METCO 55 (Cu > 99,9 %) + čedičový prach. V rámci experimentálního programu byly pomocí světelné optické a řádkovací elektronové mikroskopie popsány metalografické struktury laserem navařeného měď-čedičového kompozitu. Adheze měď-čedičového kompozitního laserového návaru k substrátu byla hodnocena pomocí nenormované zkoušky (Mercedes test). Připravený vzorek kompozitního laserového návaru byl podroben potenciodynamické korozní zkoušce v expozičním prostředí syntetické důlní a výsledky korozní odolnosti byly porovnány s etalonovým vzorkem plechu mědi o vysoké čistotě a s ocelí AISI 304. Dosažené výsledky byly interpretovány ve vazbě na potenciální možnost využití měď-čedičových kompozitních laserových návarů k protikorozní ochraně ocelových zařízení jaderné energetiky.
Abstract in different language: The present contribution examines the structures of and corrosion processes in copper-basalt compo-site laser claddings on a steel substrate. The cladding material was a laboratory-prepared mixture of the following components: Oerlikon METCO 55 (Cu > 99.9 %) and basalt powder. The metallo-graphic structures of copper-basalt composite laser claddings were studied using optical and scanning electron microscopy. The adhesion of the claddings to the substrate was testing using the non-standardized Mercedes test. A potentiodynamic corrosion test in artificial mine water was performed on a specimen of the composite laser cladding. The test results were compared against those for a reference high-purity copper alloy C10100 and AISI 304 steel. The findings were interpreted in terms of the potential of copper-basalt composite laser claddings to be used as corrosion protection coat-ings on steel components in nuclear power applications.
Rights: ©Manufacturing Technology
Appears in Collections:Články / Articles (KMM)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Klufova_MF_2021.pdf1,41 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/47125

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD