Title: Influence of deep cryogenic processing on carbide grain size in sintered carbide WC-Co
Other Titles: Vliv kryogenního zpracování na velikost karbidických zrn u slinutého karbidu WC-Co
Authors: Průcha, Vojtěch
Jansa, Zdeněk
Veselý, Vilém
Citation: PRŮCHA, V. JANSA, Z. VESELÝ, V. Influence of deep cryogenic processing on carbide grain size in sintered carbide WC-Co. Manufacturing Technology, 2021, roč. 21, č. 1, s. 117-123. ISSN: 1213-2489
Issue Date: 2021
Publisher: Jan-Evangelista-Purkyne-University
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85102279646
http://hdl.handle.net/11025/47129
ISSN: 1213-2489
Keywords: Velikost zrna;krystality;WC;obrazová analýza;kryogenní zpracování
Keywords in different language: Grain Size;crystallites;WC;image analysis;deep cryogennic treatment
Abstract: Příspěvek se zabývá změnou velikosti zrna slinutého karbidu WC-Co po kryogenním zpracování, protože tento strukturní parametr má významný vliv na mechanické vlastnosti. Některé zdroje uvádějí, že v důsledku kryogenního zpracování dochází ke zmenšení velikosti karbidických zrn a jiné zdroje naznačují, že dochází ke zvětšení velikosti karbidických zrn. Měření velikosti zrna lze provádět pomocí několika metod. V tomto článku byla použita srovnávací metoda podle normy ASTM B 390. Dále byla použita lineární průsečíková metoda podle normy ČSN ISO 4499-2. Nakonec byl pro měření velikosti WC zrna použit software pro analýzu obrazu NIS - Elements AR v. 4.40. Také byla měřena velikost WC krystalitů pomocí XRD. Krystality jsou koherentní difrakční domény v rentgenové difrakci. Výsledky ukazují, že v důsledku kryogenního zpracování se zrno karbidu zvětšuje, ale velikost krystalitů WC klesá.
Abstract in different language: The paper deals with the change in carbide grain size of sintered WC-Co carbide after cryogenic pro-cessing. Because this structural parameter has a significant effect on mechanical properties. Some sources indicate that due to cryogenic processing takes place to reduce the size of carbide grains and other sources indicate that takes place to increase the size of carbide grains. Measurement of the grain size can be performed using several methods. In this paper, a comparative method according to the ASTM B 390 standard was used. Further, the linear intersection method according to the ČSN ISO 4499-2 standard was used. The last one for measuring the grain size the image analysis software NIS – Elements AR v. 4.40 was used. Also, the size of the WC crystallites by XRD was measured. Crystallites are coherent diffraction domains in X-ray diffraction. The results show that due to cryo-genic processing, the carbide grain increases but the size of the WC crystallites was decreasing.
Rights: ©Manufacturing Technology
Appears in Collections:Články / Articles (KMM)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Prucha_Manufacturing_Technology.pdf858,32 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/47129

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD