Title: Suitability confirmation for welding ultra-high strength steel S1100QL using the RapidWeld method
Other Titles: Potvrzení vhodnosti použití metody RapidWeld pro svařování ultravysokopevné oceli S1100QL
Authors: Brabec, Josef
Ježek, Śtěpán
Beneš, Libor
Kříž, Antonín
Majrich, Petr
Citation: BRABEC, J. JEŽEK, Ś. BENEŠ, L. KŘÍŽ, A. MAJRICH, P. Suitability confirmation for welding ultra-high strength steel S1100QL using the RapidWeld method. Manufacturing Technology, 2021, roč. 21, č. 1, s. 29-36. ISSN: 1213-2489
Issue Date: 2021
Publisher: Jan-Evangelista-Purkyne-University
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85102306018
http://hdl.handle.net/11025/47131
ISSN: 1213-2489
Keywords: vysokopevná ocel;t8/5;svařování čtvercovou drážkou;RapidWeld;S1100QL
Keywords in different language: High strength steel;t8/5;square groove welding;RapidWeld;S1100QL
Abstract: Provedený experiment je zaměřen na vhodnost využití hlubokopenetračního svařování metodou RapidWeld pro svařování vysokopevné oceli. Posouzení vhodnosti této metody svařování bylo realizováno porovnáním konečných materiálových vlastností 3 svarů, které byly připraveny za identických svařovacích podmínek. Jako základní materiál byla použita vysokopevná ultrajemnozrnná ocel S1100QL (XABO 1100). Potvrzení vhodnosti využití výše uvedené svařovací metody bylo založeno na dosažení požadovaných mechanických vlastností specifikovaných dle normy ISO 15614-1 a dále dle příslušných norem pro výrobu jeřábů. V rámci experimentu bylo provedeno vyhodnocení měření tvrdosti, pevnostních vlastností a vrubové houževnatosti u připravených vzorků svarových spojů. Pro potvrzení stability procesu svařování byl svarový spoj během experimentu realizován opakovaně, a to vždy za použití stejných svařovacích parametrů. Výsledné dosažené mechanické vlastnosti spoje zcela splnily stanovené požadavky. Odchylka hodnoty tvrdosti byla způsobena odlišnými podmínkami v TOO. Hlavní příčina odchylky zaznamenané při zkoušce vrubové houževnatosti nebyla dále analyzována, nicméně naměřené hodnoty vrubové houževnatosti svarových spojů přesahují minimální stanovené hodnoty. Při měření pevnostních charakteristik byla zaznamenána minimální odchylka naměřených hodnot. Provedený experiment potvrdil, že zvolená metoda svařování je vhodná k zajištění požadovaných materiálových vlastností svařované vysokopevné a ultrajemnozrnné oceli.
Abstract in different language: This experiment assesses the suitability of square-welding high strength steel using the deep penetration welding method, RapidWeld. The aim of this method suitability assessment was to compare the final material properties of three welds, welded accordingly to identical welding procedures. High strength, ultra-fine-grain steel S1100QL (XABO 1100) was used as a parent metal. The suitability confirmation was based on the achievement of requested mechanical properties of ISO 15614-1 and mobile crane manufac tures standards. The hardness, strength properties and impact energy measurement and evaluatioon of the joint was performed during the experiment. The joint was welded repeatedly with the use of the same welding parameters for the confirmation of process stability. The achieved mechanical properties fulfill all the requirements. The hardness value deviation is caused by different properties in the heat affected zone. The root cause of the impact energy deviaton was not fully investigated, but the minimal measured values are above requirement. The deviation of the strength characteristics is mininal. The performed experiment has confirmed that the selected welding method is suitable to ensure that the requested ma terial properties of welded high strength, ultra-fine-grained steel are achieved.
Rights: ©Manufacturing Technology
Appears in Collections:Články / Articles (KMM)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Kriz_Manufacturing_technology.pdf603,18 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/47131

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD