Title: Cévní mozková příhoda
Other Titles: Stroke
Authors: Hereitová, Iva
Citation: HEREITOVÁ, I. Cévní mozková příhoda. Ortopedická protetika, 2021, roč. 23, č. říjen 2021, s. 56-62. ISSN: 1212-6705
Issue Date: 2021
Publisher: Federace ortopedických protetiků technických oborů
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/47142
ISSN: 1212-6705
Keywords: cévní mozková příhoda;definice;patogeneze;diagnostika
Keywords in different language: stroke;definition;pathogenesis;diagnostics
Abstract: Svět čelí epidemii cévní mozkové příhody. Zvyšuje se počet incidencí a převládají lidé, kteří iktus přežili viz. DALYs = disability-adjusted life-years (roky života upravené podle zdravotního postižení). Tento stav je pravděpodobně ovlivněn růstem populace, zvyšující se střední délkou života a změnou populační věkové struktury. Vyžaduje se komplexnější přístup k primární prevenci CMP, který se zaměřuje na lidi ve všech úrovních rizika a je integrován do preventivních strategií pro další nemoci, které sdílejí společné rizikové faktory (Feigin et al., 2010).
Abstract in different language: The world is facing an epidemic of stroke. The number of incidences is increasing and people who survived the stroke predominate, see. DALYs = disability-adjusted life-years. This condition is probably influenced by population growth, increasing life expectancy and a change in population age structure. A more comprehensive approach to primary prevention of CMP is required that targets people at all levels of risk and is integrated into prevention strategies for other diseases that share common risk factors (Feigin et al., 2010).
Rights: © autoři
Appears in Collections:Články / Articles (KFE)
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/47142

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD