Title: Modelling fluid flow and heat transfer tasks for testing PIR motion sensor
Other Titles: Modelování proudění kapalin a přenosu tepla pro testování PIR senzoru pohybu
Authors: Kazda, Jakub
Matas, Richard
Sedláček, Jan
Citation: KAZDA, J. MATAS, R. SEDLÁČEK, J. Modelling fluid flow and heat transfer tasks for testing PIR motion sensor. In 20th Conference on Power System Engineering. Plzeň: EDP Sciences, 2021. s. nestránkováno. ISBN: neuvedeno , ISSN: 2261-236X
Issue Date: 2021
Publisher: EDP Sciences
Document type: konferenční příspěvek
ConferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/47195
ISBN: neuvedeno
ISSN: 2261-236X
Keywords: PIR detektor;alarm;CFD;ANSYS Fluent;numerická simulace;metodika
Keywords in different language: PIR detector;alarm;CFD;ANSYS Fluent;numerical simulation;methodology
Abstract: Cílem tohoto článku je popsat metodiku modelování proudění tekutin a přenosu tepla pro testování elektronických snímačů pohybu, zejména PIR (pasivních infračervených) snímačů pohybu. Snímač pohybu měří změny elektromagnetického záření v infračervené oblasti způsobené pohybem teplejších objektů ve srovnání s okolím. Zkreslení vnímání okolí může vést k falešným poplachům nebo necitlivosti detektoru. PIR čidla pohybu by měla být navržena a umístěna tak, aby se minimalizovalo zahřívání čočky okolním vzduchem. Čidlo může být vystaveno podmínkám, které nejsou uvedeny v základních normách. Praktická část tohoto článku se zabývá nestandardní zkouškou. Byla provedena jednofázová simulace přechodového děje ve specifické zkušební skříni pro dva modely snímačů pohybu pomocí metody výpočtové dynamiky tekutin (CFD). Cílem těchto simulací bylo vyhodnotit vliv horkého proudícího vzduchu na čočku a porovnat konstrukce obou modelů. Porovnání a analýza výsledků ukázaly, že zkušební konfigurace nezaručuje definované proudění na výstupu z potrubí, a proto byla navržena nová konfigurace.
Abstract in different language: The aim of this paper is to describe the methodology of modelling fluid flow and heat transfer tasks for testing electronic motion sensors, especially PIR (passive infra-red) motion sensors. The motion sensor measures changes in electromagnetic radiation in the infrared range caused by the movement of warmer objects compared to its surroundings. Distortion of the perception of the environment can lead to false alarms or insensitivity of the detector. PIR motion sensors should be designed and located to minimize heating of the lens by ambient air. The sensor may be exposed to conditions not specified in the basic standards. The practical part of this article deals with a non-standard test. A single-phase transient simulation in a specific test cabinet for two specific motion sensor models was performed using the computational fluid dynamics (CFD) method. The aim of these simulations was to evaluate the effect of hot flowing air on the lens and to compare the designs of both models. Comparison and analysis of the results showed that the test configuration does not guarantee a defined flow at the outlet of the pipeline, so a new configuration was designed.
Rights: © authors
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference objects
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
MATAS_matecconf_pse2021_00017_Kazda_Matas_Sedlacek.pdf2,52 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/47195

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD