Title: Korporace - aktuální právní pojetí v historickém kontextu
Other Titles: Corporations - current legal concept in historical context
Authors: Chrenek, Tomáš
Citation: CHRENEK, T. Korporace - aktuální právní pojetí v historickém kontextu. Obchodní právo, 2022, roč. 31, č. 4, s. 2-8. ISSN: 1210-8278
Issue Date: 2022
Publisher: Wolters Kluwer
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/47650
ISSN: 1210-8278
Keywords: korporace;spolek;právní osobnost
Keywords in different language: Corporation;Association;Legal personality
Abstract: Článek se zabývá právním vývojem korporací, zejména pak nejjednodušších forem korporací soukromého páva (spolků). Osou práce je římskoprávní úprava korporací a její kontinuita až do aktuálního pojetí těchto právnických osob dle českého účinného práva.
Abstract in different language: The thesis deals with the legal development of corporations, especially the simplest forms of private-law corporations (associations). The axis of the work is the Roman law regulation of corporations and its continuity up to the current concept of these legal entities according to Czech effective law.
Rights: Plný text není přístupný.
© Wolters Kluwer ČR
Appears in Collections:Články / Articles (KPO)
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/47650

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD