Title: Velká novela exekučního řádu minula svůj cíl
Other Titles: The last amendment to the Execution Code missed its target
Authors: Wolfová, Jitka
Citation: WOLFOVÁ, J. Velká novela exekučního řádu minula svůj cíl. Obchodní právo, 2022, roč. 31, č. 4, s. 17-28. ISSN: 1210-8278
Issue Date: 2022
Publisher: Wolters Kluwer
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/47779
ISSN: 1210-8278
Keywords: Novela exekučního řádu;stanovení maximální délky trvání exekuce;náhrada nákladů plátce mzdy;záloha na vedení exekuce;nové započtení výtěžku nejdříve na jistinu
Keywords in different language: Amendment to the Execution Code;Determination of the maximum duration of the process of Execution;Reimbursement of the costs of the salary payer;Advance payment for the process of Execution;New calculation of the yield orst on the principal
Abstract: Poslední novela exekučního řádu, kterou zavedl č. 286/2001 Sb., je svým obsahem novelou rozsáhlou. Cílem této novely bylo hlavně vyřešit problém vícečetných exekuci, zavedení principu jeden povinný jeden exekutor. Novela nesplnila svůj cíl. Je nesystémová a chaotická. Zvyšuje administrativní povinnosti exekutorů a celkově zvýší finančně celé exekuční řízení, včetně nákladů oprávněných osob.
Abstract in different language: The last amendment to the Enforcement Code, which was introduced by the No. 286/2001 Coll., is an extensive amendment in its content. The aim of this amendment was mainly to solve the problem of multiple execution proceedings, an introduction of the principle of one mandatory single judicial officer. The amendment did not achieve its goal. It is unsystematic and chaotic. It increases the administrative duties of judicial officer and overall increase in costs of the entire execution procedure, including the costs of entitled persons.
Rights: Plný text není přístupný.
© Wolters Kluwer
Appears in Collections:Články / Articles (KPO)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Velká novela exekučního řádu minula svůj cíl.pdf6,19 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/47779

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD