Title: Charakterizace hlenových substancí přítomných v choriových klcích placenty
Other Titles: Characterization of mucus substances present in the chorionic villi of the placenta
Authors: Bošková, Denisa
Advisor: Ondič Ondrej, MUDr. Ph.D.
Referee: Čedíková Miroslava, MUDr. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48833
Keywords: choriové klky;muciny;placenta;hydropické;kyselé mukopolysacharidy
Keywords in different language: chorionic villi;mucins;placenta;hydropic;acidic mucopolysaccharides
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na charakterizaci hlenových substancí v choriových klcích placenty. Z archivního materiálu Šiklova ústavu patologie v Plzni bylo vybráno 9 parafinových bločků placent s onemocněním choriových klků. Desátý parafinový bloček byl zhotoven z fyziologické placenty. Z bločků byly vytvořeny parafinové řezy, které byly zpracovány čtyřmi histochemickými metodami. Tři z těchto metod potvrdily přítomnost kyselých mukopolysacharidů uvnitř choriových klků sledovaného souboru. Metoda Hematoxylin-Eosin umožnila vzorky přehledně obarvit. Imunohistochemickými metodami byla sledována přítomnost glykoproteinů MUC-1, MUC-2, MUC-4 a MUC-6. Výskyt sekretovaných (gelotvorných) mucinů MUC-2 a MUC-6 nebyl prokázán u žádného ze zpracovaných vzorků. Membránově vázaný mucin MUC-1 také nevykazoval pozitivitu. U mucinu MUC-4, jako jediného z vyšetřovaných mucinů byla prokázána velice slabá exprese uvnitř choriových klků.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on the characterization of mucus substances in the chorionic villi of the placenta. 9 paraffin blocks of placenta with chorionic villi disease were selected from the archival material of the Šikl's Institute of Pathology in Pilsen. The tenth paraffin block was made of physiological placenta. Paraffin sections were made from the blocks and processed by four histochemical methods. Three of these methods confirmed the presence of acidic mucopolysaccharides within the chorionic villi of the study group. The Hematoxylin-Eosin method made it possible to stain the samples clearly. The presence of glycoproteins MUC-1, MUC-2, MUC-4 and MUC-6 were monitored by immunohistochemical methods. The presence of secreted (gelling) mucins MUC-2 and MUC-6 were not detected in any of the processed samples. Membrane-bound mucin MUC-1 also did not show positivity. MUC-4 mucin, as the only mucin investigated, showed very weak expression within the chorionic villi.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Boskova_Denisa_ZL_BP.pdfPlný text práce4,97 MBAdobe PDFView/Open
Boskova_VP.pdfPosudek vedoucího práce271,99 kBAdobe PDFView/Open
Boskova_OP.pdfPosudek oponenta práce338,67 kBAdobe PDFView/Open
Boskova.pdfPrůběh obhajoby práce370,31 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48833

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.