Title: Možnosti, indikace a využití vyšetření mozku pomocí výpočetní tomografie
Other Titles: Possibilities, indications and use of brain examination using computed tomography
Authors: Šebek, Ondřej
Advisor: Heidenreich Filip, MUDr.
Referee: Tupý Radek, MUDr., Ing. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48839
Keywords: výpočetní tomografie;mozek;zobrazovací metody;rentgenka
Keywords in different language: computed tomography;brain;imaging methods;x-ray
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi vyšetření mozku pomocí výpočetní tomografie, indikacemi k tomuto vyšetření a jeho využitím v praxi. V teoretické části je v úvodu celé problematiky popsán princip a vznik rentgenového záření. Poté jsou tyto poznatky rozvedeny v další části o výpočetní tomografii a nakonec je zde popsána anatomie mozku. V praktické části je zhotoven kvalitativně-kvantitativní výzkum, v kterém jsou ukotveny fakta k zodpovězení výzkumných otázek a předpokladů práce.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the possibilities of brain examination using computed tomography, indications for this examination and its use in practice. The theoretical part describes the principle and origin of X-rays in the introduction to the whole issue. Then these findings are elaborated in the next section on computed tomography and finally the anatomy of the brain is described. In the practical part, a qualitative-quantitative research is made, in which the facts are anchored to answer the research questions and assumptions of the work.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sebek_Ondrej_RAS_BP.pdfPlný text práce1,41 MBAdobe PDFView/Open
Sebek_VP.pdfPosudek vedoucího práce320,17 kBAdobe PDFView/Open
Sebek_OP.pdfPosudek oponenta práce341,33 kBAdobe PDFView/Open
Sebek.pdfPrůběh obhajoby práce368,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48839

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.