Title: Porovnání stanovení exprese znaku CD 69 pomocí nové metody Pheno-Immuno Computing a průtokové cytometrie u aktivovaných lymfocytů.
Other Titles: Comparison of CD 69 expression measurement using the new Pheno-Immuno Computing method and flow cytometry in activated lymphocytes.
Authors: Zmij, Patrik
Advisor: Vlas Tomáš, Ing. Bc.
Referee: Georgiev Daniel, Doc. PhD.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48845
Keywords: t lymfocyty;aktivace t lymfocytů;exprese cd 69;průtoková cytometrie;pheno-immuno computing
Keywords in different language: t lymphocytes;t lymphocytes activation;cd 69 expression;flow cytometry;pheno-immuno computing
Abstract: Tato bakalářská práce se bude zabývat porovnáním stanovení exprese znaku CD 69 pomocí nově vyvíjející metody Pheno-Immuno Computing a průtokové cytometrie u aktivovaných T lymfocytů. Stanovení bude probíhat se vzorky heparinizované plné krve poskytnuté dobrovolníky. Teoretická část bude obsahovat souhrn lidského imunitního systému, T lymfocytů a popsání metody PIC a průtokové cytometrie. V praktické části se zaměřím na pracovní postup všech použitých metod. Budu zde popisovat separaci a kultivaci buněk, zpracování a stanovení PIC a průtokové cytometrie. Budou srovnány výsledky zjištěné oběma metodami mezi sebou, jejich hodnocení a interpretace. V bakalářské práci bude obsaženo také měření znaku CD 25.
Abstract in different language: This bachelor thesis will be about the comparison of CD 69 expression determination using the newly developed Pheno-Immuno Computing method and flow cytometry in activated T lymphocytes. For the determination will be used heparinized whole blood samples provided by volunteers. The theoretical part will contain a summary of the human immune system, T lymphocytes and a description of the PIC method and flow cytometry. In the practical part I will focus on the workflow of all used methods. I will describe cell separation and culture, PIC processing and determination, and flow cytometry. The results obtained by both methods, their evaluation and interpretation will be compared. The bachelor's thesis will also include the measurement of the CD 25 marker.
Rights: Plný text práce není přístupný. Text bude přístupný od 31.3. 2025.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zmij_Patrik_LDZ_BP.pdfPlný text práce1,32 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Zmij_VP.pdfPosudek vedoucího práce423,59 kBAdobe PDFView/Open
Zmij_OP.pdfPosudek oponenta práce448,48 kBAdobe PDFView/Open
Zmij.pdfPrůběh obhajoby práce382,37 kBAdobe PDFView/Open
Zmij_oduvodneni_nezverejneniBP.pdfOdůvodnění nezveřejnění VŠKP333,53 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48845

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.