Title: Stanovení cirkulujících mikroRNA u pacientů s melanomem
Other Titles: Determination of the circulating microRNA in patients with melanoma
Authors: Nováčková, Zuzana
Advisor: Pešta Martin, Doc. RNDr. Ph.D.
Referee: Kulda Vlastimil, MUDr. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48852
Keywords: mikrorna;melanom;rt real-time pcr;hladiny exprese;izolace rna
Keywords in different language: microrna;melanoma;rt real-time pcr;expression levels;rna isolation
Abstract: Bakalářská práce se zaměřuje na v posledních letech stále aktuálnější téma, čímž je nádorové onemocnění maligní melanom. Do problematiky včasné detekce tohoto onemocnění, volby vhodné léčby a detekce případné recidivy vnáší příznivé vyhlídky molekuly mikroRNA, které by mohly nalézt uplatnění jako nové biomarkery. Cílem této bakalářské práce je izolace molekul mikroRNA z plazmy periferní krve pacientů, kteří se léčí s melanomem, zjištění výtěžnosti metody a čistoty izolované RNA. Součástí je také stanovení hladin exprese izolované miRNA metodou RT real-time PCR a zhodnocení, zda některé z vybraných mikroRNA vykazují specifický vztah k době celkového přežití a bezpříznakového období u pacientů s melanomem. Tato bakalářská práce je součástí širšího projektu, který probíhá na Ústavu biologie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni.
Abstract in different language: The bachelor thesis focuses on a topic that has become increasingly actual in recent years, which is malignant melanoma. MicroRNA molecules that could find application as new biomarkers bring favourable perspectives to the issue of early detection of this disease, choice of appropriate treatment and detection of possible recurrence. The aim of this bachelor thesis is to isolate microRNA molecules from the peripheral blood plasma of patients treated for melanoma, to determine the method yield and purity of the isolated RNA. It also includes the determination of the expression levels of isolated miRNAs by RT real-time PCR and the evaluation of whether some of the selected microRNAs show a specific relationship with overall survival and disease-free interval in melanoma patients. This bachelor thesis is part of a broader project, which is being conducted at the Department of Biology, Faculty of Medicine, Charles University in Pilsen.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Novackova_Zuzana_ZL_BP.pdfPlný text práce1,81 MBAdobe PDFView/Open
Novackova_VP.pdfPosudek vedoucího práce336,62 kBAdobe PDFView/Open
Novackova_OP.pdfPosudek oponenta práce368,32 kBAdobe PDFView/Open
Novackova.pdfPrůběh obhajoby práce379,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48852

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.