Title: Metodika DOE a její uplatnění v praxi – část II.
Other Titles: Methodology DOE and its application in practice - part II
Authors: Tůmová, Olga
Tůma, František
Citation: TŮMOVÁ, O. TŮMA, F. Metodika DOE a její uplatnění v praxi – část II.. Metrologie, 2022, roč. 31, č. 4, s. 6-9. ISSN: 1210-3543
Issue Date: 2022
Publisher: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/50957
ISSN: 1210-3543
Keywords: metrologie;navrhování experimentů;základní a výběrový soubor;měřený objekt;plán experimentu
Keywords in different language: metrology;design of experiments;basic and selection file;measured object;an experiment plan
Abstract: Metodika DOE (Design of Experiments) je strategie pro plánování experimentů takovým způsobem, že lze účinně a ekonomicky dosáhnout žádoucích závěrů. Experiment je soubor pokusů, kterými vyšetřujeme sledovaný objekt. Vlastnosti objektu mohou být ovlivněny mnoha veličinami i vedlejšími vlivy, které do procesu vstupují. Při návrhu experimentu je nutné jednotlivé veličiny identifikovat a nastavit, popřípadě podle potřeby i během experimentu jejich úrovně korigovat.
Abstract in different language: Methodology DOE (Design of Experiments) is a strategy for planning experiments in such a way that the desirable conclusions can be effectively and economically achieved.The experiment is a set of attempts by which we investigate the monitored object. The properties of the object can be influenced by many quantities and side effects, that enter the process. When designing the experiment, it is necessary to identify and set the individua l quantities, or to correct their level as needed during the experiment.
Rights: Plný text není přístupný.
© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
Appears in Collections:Články / Articles (KKY)
Články / Articles (KET)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Tůmova_ Metodika II.pdf2,2 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/50957

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD