Title: Fuzzy logika a její využití v technice
Other Titles: Fuzzy Logic and Its Use in Technology
Authors: Tůma, František
Tůmová, Olga
Citation: TŮMA, F. TŮMOVÁ, O. Fuzzy logika a její využití v technice. Metrologie, 2022, roč. 31, č. 4, s. 9-11. ISSN: 1210-3543
Issue Date: 2022
Publisher: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/50958
ISSN: 1210-3543
Keywords: fuzzy množina;příslušnostní funkce;fuzzifikace;inference;defuzzifikace;pravidla IF-THEN;Mamdani implikace;fuzzy inferenční systém
Keywords in different language: fuzzy set;membership function;muzzification;Inference;defuzzling;IF-THEN rules;mamdani implication;fuzzy inferential system
Abstract: Fuzzy logika nachází v technické praxi uplatnění v situacích, kdy zkoumaný problém nelze přesně matematicky popsat, a přesto musíme tento problém inženýrsky uchopit a uspokojivě řešit. S využitím teorie fuzzy množin popisuje fuzzy logika vágně charakterizované problémy a pokrývá tak realitu v její nepřesnosti a neurčitosti.
Abstract in different language: Fuzzy logic finds use in technical practice in situations, where the examined problem cannot be described exactly mathematically, yet we must grasp it and satisfactorily solve this problem. Using the theory of fuzzy sets, fuzzy logic describes of vaguely characterized problems and thus covers the reality in its inaccuracy and uncertainty.
Rights: Plný text není přístupný.
© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
Appears in Collections:Články / Articles (KKY)
Články / Articles (KET)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Tůmova_Fuzzy.pdf1,87 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/50958

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD