Title: Zvyšování životnosti komponent uhelných elektráren a spaloven užitím NiCr termálních metalických nástřiků
Other Titles: Enhancing the life of components of coal-fired power plants and waste incinerators using thermal metallic nicr sprays
Authors: Janovec, Jiří
Horváth, Jakub
Junek, Michal
Citation: Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách. Sborník z 12. konference 17. – 19. říjen 2017. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017, s. 97-102.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: https://srni.vzuplzen.cz/wp-content/uploads/2021/04/sborniksrni_2017.pdf
http://hdl.handle.net/11025/51371
ISBN: 978-80-261-0741-5
Keywords: termální metalický povlak;NiCr;uhelná elektrárna
Keywords in different language: thermal metal coatings;NiCr;coal power plant
Abstract: Experimentální hodnocení kvality NiCr a NiCrMoW termálních metalických povlaků IGS 5-450 a 5-470 bylo provedeno na nově vytvořených povlacích bez provozního zatížení. Kvalitu byla hodnocena dle homogenity, tvrdosti a tloušťky vrstvy, třecí odolnosti a odolnosti při vnikací (indentační) a vrypové zkoušce. Dále dle mikrostrukturální a mikrochemické homogenity povlaku, schopnosti vytvoření kompaktních pasivačních bariér, zabránění propustnosti povlaku a tím zabránění koroznímu rozpouštění povlaku a sulfataci podkladové oceli. Výsledky byly porovnány se studií EPRI, hodnotící žárové nástřiky na kotelních membránových stěnách po 38.000 hodinách provozu v uhelné elektrárně Duke Energy. Naše výsledky ukázaly, že aplikace nástřiku MetalSpray (Smartarc) při použití nástřiku IGS 5-450 vede k prodloužení životnosti kotelních komponent, pracujících v teplotním intervalu 315 až 480 °C i aplikačním možnostem nástřiku 5-570 v prostředí spaloven.
Abstract in different language: Experimental quality assessment of NiCr and NiCrMoW thermal metal coatings IGS 5-450 and 5-470 was performed on newly created coatings without operating load. The quality was evaluated according to the homogeneity, hardness and thickness of the layer, frictional resistance and resistance in the indentation and scratch test. Furthermore, according to the microstructural and microchemical homogeneity of the coating, the ability to create compact passivation barriers, to prevent the permeability of the coating and thus to prevent the corrosive dissolution of the coating and the sulphation of the underlying steel. The results were compared with an EPRI study evaluating thermal mattalic sprays on boiler membrane walls after 38,000 hours of operation at the Duke Energy coal power plant. Our results have shown that MetalSpray (Smartarc) application with IGS 5-450 spraying leads to extended lifetime of boiler components operating in the temperature range of 315 to 480 °C and application rates of 5 - 570 spraying in incinerator environments.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách 2017
Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách 2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
sborniksrni_2017-143-148.pdfPlný text1,36 MBAdobe PDFView/Open
sborniksrni_2017-uvod.pdfPlný text4,91 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/51371

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.