Title: Strategie kosmopolitní versus regionální identity jako dialog se současným světem na příkladu Sorokinových hrdinů
Other Titles: A Strategy of Cosmopolitan Versus Regional Identity as a Dialogue with the Contemporary World on the Example of Sorokin‘s Heroes
Authors: Pešková, Michaela
Citation: PEŠKOVÁ, M. Strategie kosmopolitní versus regionální identity jako dialog se současným světem na příkladu Sorokinových hrdinů. Philologia Rossica, 2022, roč. neuveden, č. 6, s. 78-97. ISSN: 2694-8826
Issue Date: 2022
Publisher: Katedra ruského jazyka a literatury, Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/51568
ISSN: 2694-8826
Keywords: současná ruská literatura;Vladimir Sorokin;regionalismus;kosmopolitismus;nacionalismus;osobní identita
Keywords in different language: contemporary Russian literature;Vladimir Sorokin;regionalism;cosmopolitanism;nationalism;personal identity
Abstract: Článek popisuje formování osobní identity hrdinů románů Vladimira Sorokina Den opričníka, Telurie a Manaraga buď jako kosmopolitní, nebo jako regionální coby strategie přežití v měnících se podmínkách současného světa. Komparace vývoje postav ukazuje na posuny v aktuálních (anti)globalizačních procesech obecně. Výklad zahrnuje přidružená témata, jako je koncová identita, nomádství, nacionalismus a postnacionalismus. Při analýze textů byly využity i kvantitativní metody zkoumání a výsledky bádání jsou prezentovány mimo jiné prostřednictvím různých nástrojů vizualizace informací. V tomto směru si článek klade za cíl otevřít diskusi, zda jsou tyto metody pro soudobou literární vědu akceptovatelné a přínosné.
Abstract in different language: The article describes the formation of the personal identity of the heroes of Vladimir Sorokin‘s novels Day of the Oprichnik, Teluria and Manaraga, either as cosmopolitan or as a regional strategy for survival in the changing conditions of today‘s world. A comparison of character development points to shifts in current (anti)globalization processes in general. The interpretation covers associated topics such as finite identity, nomadism, nationalism, and post-nationalism. Quantitative research methods were also used in the analysis of the texts, and the research results are presented, among other things, through various information visualization tools. In this regard, the article aims to open a discussion on whether these methods are acceptable and beneficial for contemporary literary science.
Rights: © Univerzita Hradec Králové
Appears in Collections:Články / Articles (KRF)
OBD

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5-michaela-peskova.pdf2,22 MBAdobe PDFView/Open
1-tiraz.pdf561,57 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
1-obsah.pdf603,96 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/51568

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD