Title: Pohledávka po zamítnutí insolvenčního návrhu - možnosti obrany dlužníka
Other Titles: Increase of the receivable during the insolvency proceedings in the case of a rejection of the insolvency petition – debtor’s means of defense
Authors: Nemanský, Jan
Citation: NEMANSKÝ, J. Pohledávka po zamítnutí insolvenčního návrhu - možnosti obrany dlužníka. Komorní listy, 2022, roč. 14, č. 4, s. 40-46. ISSN: 1805-1081
Issue Date: 2022
Publisher: Exekutorská komora České republiky
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/51603
ISSN: 1805-1081
Keywords: právo;insolvence;pohledávka;dlužník
Keywords in different language: law;insolvency;receivable;debtor
Abstract: Článek se zabývá problematikou možností obrany dlužníka proti pohledávce věřitele, jenž není insolvenčním navrhovatelem, přihlášené do insolvenčního řízení po skončení takového řízení v případech, kdy je insolvenční řízení ukončeno zamítnutím insolvenčního návrhu, tedy bez prohlášení úpadku. Jedná se tak o situaci, kdy jak věřitel, tak dlužník v rámci svého jednání postupovali vždy v souladu se zákonem, přičemž v důsledku proběhnuvšího insolvenčního řízení a omezením dlužníka s ním spojeným nedošlo k úhradě pohledávky k datu splatnosti. Zejména je pozornost věnována případu, kdy délka insolvenčního řízení zapříčinila signifikantní nárůst pohledávky v důsledku přirůstání úroků a úroků z prodlení.
Abstract in different language: The article deals with the problematics of the debtor’s means of defense against the creditor that is not the insolvency petitioner and whose receivable was submitted to the insolvency proceedings after this proceeding has ended in cases when the proceedings was discontinued by the dismissal of the insolvency petition and therefore there was no adjudication on bankruptcy. This is a situation when both the creditor and the debtor have acted in accordance with law but because of the discontinued insolvency proceedings and the associated limitation of the debtor the claim has not been settled on time. The main attention is paid to the case when the length of the insolvency proceedings alone caused a significant increase in the claim because of the claim accessories and interest on late payment.
Rights: Plný text není přístupný.
© Exekutorská komora České republiky
Appears in Collections:Články / Articles (KPO)
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/51603

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD