Title: Konkurzní řízení v období první ČSR na pozadí příslušné judikatury
Other Titles: Bankruptcy proceedings in the period of the First Czechoslovak republic on the background of the relevant jurisprudence
Authors: Vodičková, Eva
Citation: VODIČKOVÁ, E. Konkurzní řízení v období první ČSR na pozadí příslušné judikatury. Právnické listy, 2022, roč. Neuveden, č. 2, s. 30-34. ISSN: 2533-736X
Issue Date: 2022
Publisher: Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni ve společnosti Wolters Kluwer
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/51617
ISSN: 2533-736X
Keywords: konkurs;konkursní právo;insolvence;dlužník;věřitel;úpadce
Keywords in different language: bankruptcy;bankruptcy law;insolvency;debtor;creditor;bankrupt entity
Abstract: V současné době se setkáváme s velkým množstvím návrhů na prohlášení konkursů a jejich počet se každoročně zvyšuje, ať již z objektivních (období covidu, zdražování energií) či subjektivních důvodů. Jednoznačně to pak vede v případě konkursního řízení k zatížení soudů. Konkurzní řízení je vedeno podle současné platné právní úpravy, tj. na základě zákona č. 182/2006 Sb. (insolvenční zákon), který nahradil porevoluční zákon č. 328/1991 Sb., který přes to, že byl nesčetněkrát novelizován, jeho novely ne vždy odstranily nedostatky a problémy konkursu. Zákon č. 328/1991 Sb. byl však právním předpisem, který se vrátil ke konkursnímu právu, tak jak jsme ho znali v jeho podobě před rokem 1950, kdy do té doby byla platná právní úprava konkursního práva na základě zákona č. 64/1931 Sb. z. a n. Předmětem tohoto příspěvku je představení právě této prvorepublikové právní normy, která se po sametové revoluci roku 1989 stala významným inspiračním zdrojem při utváření zákona č. 328/1991 Sb.
Abstract in different language: Recently there have been numerous applications for bankruptcy, their numbers increasing year by year due to both objective (Covid pandemic, energy price surges) and subjective reasons. This has clearly placed heavy burdens on courts in terms of bankruptcy proceedings. These proceedings are governed by current legislation, i.e. act No. 182/2006 Sb. (Insolvency Act) that replaced the act No. 328/1991 Sb. from the post-Velvet revolution era; the latter had been amended many times, but the amendments not always managed to rectify the flaws and issues of bankruptcy procedures. Nevertheless, already the act No. 328/1991 Sb. was a statute that exemplified the return to bankruptcy law as known in our lands pre-1950 and as regulated by act No. 64/1931 Sb. z. a n. This paper is focused on presenting the latter piece of legislation from the First Czechoslovak republic that, post-1989, became an important source of inspiration for drafting act No. 328/1991 Sb.
Rights: © Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni
Appears in Collections:Články / Articles (KOP)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Vodičková-PL_2_2022_2.pdf208,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/51617

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD