Title: Zdravotnický záchranář jako oběť agresivního pacienta
Other Titles: Paramedic as a victim of an aggressive patient
Authors: Kloudová, Dominika
Advisor: Lochmannová Alena, Ing. Ph.D., MBA
Referee: Ralbovská Dana Rebeka, PhDr. Mgr. Ph.D., LL.M.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53469
Keywords: zdravotnický záchranář;agrese;agresivní pacient
Keywords in different language: paramedic;aggression;aggressive patient
Abstract: Bakalářská práce na téma "Zdravotnický záchranář jako oběť agresivního pacienta" se zabývá problematikou agresivních pacientů v přednemocniční neodkladné péči. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. První kapitola teoretické části se věnuje definici pojmů, které jsou v práci dále často užívány. Druhá kapitola je zaměřena na druhy agrese. Důvody agrese jsou popsány v kapitole třetí. Čtvrtá kapitola se zabývá řešení agrese v přednemocniční neodkladné péči a následky agrese pacientů. V praktické části práce jsou popsány výsledky kvantitativního a kvalitativního šet-ření, které se zaměřuje na problematiku agresivních pacientů v přednemocniční neodkladné péči.
Abstract in different language: The bachelor's thesis on "Paramedic as a victim of aggressive patient" deals with the issue of aggressive patients in pre-hospital emergency care. The thesis is divided into theo-retical and practical parts. The first chapter of the theoretical part is devoted to the definition of terms that are frequently used in the thesis. The second chapter focuses on types of aggression. The rea-sons for aggression are described in chapter three. Chapter four deals with the management of aggression in pre-hospital emergency care and the consequences of patient aggression. The practical part of the thesis describes the results of a quantitative and qualitative investigation that focuses on the issue of aggressive patients in pre-hospital urgent care.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kloudova_Dominika_ZDZ_BP.pdfPlný text práce1,54 MBAdobe PDFView/Open
Kloudova_VP.pdfPosudek vedoucího práce482,32 kBAdobe PDFView/Open
Kloudova_OP.pdfPosudek oponenta práce354,86 kBAdobe PDFView/Open
Kloudova.pdfPrůběh obhajoby práce358,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53469

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.