Title: Analýza kvality poskytování KPR studenty oboru Zdravotnický záchranář
Other Titles: Quality analysis of providing CPR by Paramedic students
Authors: Meczlová, Veronika
Advisor: Pfefferová Eva, Mgr.
Referee: Cmorej Patrik Christian, PhDr. Mgr. et Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53474
Keywords: náhlá zástava oběhu;kardiopulmonální resuscitace;simulační výuka
Keywords in different language: sudden cardiac arrest;cardiopulmonary resuscitation;simulation training
Abstract: Bakalářská práce se zabývá analýzou kvality poskytování KPR studenty oboru Zdravotnický záchranář. Práce se rozděluje na část teoretickou a praktickou. Teoretická část práce se věnuje náhlé zástavě oběhu, její patofyziologii a příčinám. Dále se pak zabývá základní a rozšířenou kardiopulmonální resuscitací, kde je vytyčený její správný postup a aspekty vysoce kvalitní resuscitace. Následně v závěrečné kapitole jsou stručně popsány možnosti simulačních metod ve výuce studentů a jejich přínos. Praktická část prezentuje výsledky získané pomocí přímého pozorovaní resuscitace na modelu s možností okamžité zpětné vazby. Cílem práce bylo zmapovat kvalitu poskytování KPR u jednotlivých ročníků oboru Zdravotnický záchranář. Zároveň zhodnotit jejich nejsilnější a nejslabší místa s ní související. Poslední bod se zabývá zjištěním, zdali studenti závěrečného ročníku umí poskytovat KPR ze všech ročníků nejlépe. Výzkumný vzorek byl tvořen studenty oboru Zdravotnický záchranář na FZS ZČU.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with the analysis of the quality of CPR by Paramedic students. The thesis is divided into theoretical and a practical part. The theoretical part of the thesis is devoted to sudden cardiac arrest, its pathophysiology and causes. It then goes on to discuss basic and advanced CPR, outlining its correct procedure and aspects of high quality resuscitation. Subsequently, the final chapter briefly describes the potential of simulation methods in teaching students and their benefits. The practical part presents the results obtained by direct observation of CPR on the model with the possibility of immediate feedback. The aim of the work was to map the quality of CPR in each year of Paramedic students. At the same time to evaluate their strongest and weakest points related do it. The last point deals with finding out whether final years students can provide CPR best among all the years. The research sample consisted of students of the Paramedic students of the FZS ZČU.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Meczlova__Veronika_ZDZ_BP.pdfPlný text práce2,98 MBAdobe PDFView/Open
Meczlova_VP.pdfPosudek vedoucího práce270,5 kBAdobe PDFView/Open
Meczlova_OP.pdfPosudek oponenta práce362,03 kBAdobe PDFView/Open
Meczlova.pdfPrůběh obhajoby práce359,41 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53474

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.