Title: Validace průměrů sérového kreatininu ve zdravé populaci pro použití v rovnici FAS pro odhad glomerulární filtrace
Other Titles: Validation of serum creatinine averages in healthy population for use in the FAS equation for estimating glomerular filtration
Authors: Knechtová, Helena
Advisor: Rajdl Daniel, MUDr. Ph.D.
Referee: Racek Jaroslav, Prof. MUDr. DrSc.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53483
Keywords: glomerulární filtrace;ledviny;rovnice gfr;fas rovnice;cystatin c;kreatinin;onemocnění ledvin
Keywords in different language: glomerular filtration;kidneys;gfr equation;fas equation;cystatin c;creatinine;kidney disease
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřená na novou rovnici FAS pro odhad glomerulární filtrace. Hlavním cílem bylo zjistit, zdali nová rovnice FAS poskytuje srovnatelné výsledky GFR s rovnicemi CKD-EPI, CAPA a Schwartz. Do tohoto výzkumu bylo zařazeno celkem 110 669 měření kreatininu a 761 měření cystatinu C ve vzorcích, které byly od pacientů získány za dobu 6 měsíců. Tyto získané hodnoty byly použity pro výpočet odhadu glomerulární filtrace. Výsledky GFR z těchto rovnic jsem porovnávala pomocí Bland-Altmanova grafu, dále pak jsem hodnoty jednotlivých vzorců shrnula do dvou tabulek pro děti a dospělé a v poslední řadě srovnala všechny čtyři rovnice pomocí krabicových grafů. Z tohoto srovnání jsem zjistila, že nejblíže je svými výsledky rovnice FAS (vypočítaná ze sérové koncentrace cystatinu C) k rovnici CKD-EPI (také vypočítaná ze sérové koncentrace cystatinu C) pro dospělé. Průměrný rozdíl těchto dvou metod činil -0,009 ml/s, což můžeme prakticky považovat za shodu. Obdobně i rovnice FAS a CKD-EPI odvozené ze sérového kreatininu poskytují u dospělé populace srovnatelné výsledky (průměrný rozdíl 0,07 ml/s). Porovnání mediánů sérového kreatininu použitých v rovnici FAS (Qkrea) s mediány z námi vybrané populace lidí pravděpodobně bez onemocnění ledvin vedla k závěru, že mediány jsou v naší populaci vyšší.
Abstract in different language: This bachelor thesis focuses on a new FAS equation for estimating glomerular filtration rate. The main objective was to determine whether the new FAS equation provides comparable GFR results to the CKD-EPI, CAPA and Schwartz equations. A total of 110,669 creatinine measurements and 761 cystatin C measurements in samples obtained from patients over a 6-month period were included in this study. These obtained values were used to calculate an estimate of glomerular filtration rate. I compared the GFR results from these equations using a Bland- Altman plot, then I summarized the values of each formula into two tables for children and adults, and lastly, I compared all four equations using Boxplots. From this comparison, I found that the FAS equation (calculated from serum cystatin C concentration) was closest in its results to the CKD-EPI equation (also calculated from serum cystatin C concentration) for adults. The average difference between the two methods was - 0.009 ml/s, which can practically be considered a very good result of the method. Similarly, the FAS and CKD-EPI equations derived from serum creatinine give comparable results in the adult population (mean difference 0.07 ml/s). Comparison of the median serum creatinine values used in the FAS equation (Qkrea) with the medians from our selected population of people likely to have no kidney disease led to the conclusion that the medians are higher in our population.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Knechtova_Helena_ZL3_BP.pdfPlný text práce2,88 MBAdobe PDFView/Open
Knechtova_VP.pdfPosudek vedoucího práce306,08 kBAdobe PDFView/Open
Knechtova_OP.pdfPosudek oponenta práce327,66 kBAdobe PDFView/Open
Knechtova.pdfPrůběh obhajoby práce374,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53483

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.