Title: Morfologické změny v placentách asociované s onemocněním COVID-19
Other Titles: Placental morphological changes associated with COVID-19
Authors: Mentlová, Denisa
Advisor: Daumová Magdaléna, MUDr. Ph.D.
Referee: Hadravská Šárka, MUDr.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53496
Keywords: placenta;zánět;covid-19;sars-cov-2;placentitida
Keywords in different language: placenta;inflammation;covid-19;sars-cov-2;placentitis
Abstract: Infekce SARS-CoV-2 v graviditě může vést k závažným komplikacím. V souvislosti s touto infekcí byly zaznamenány případy předčasného porodu, intrauterinní růstové re-strikce i nitroděložního odumření plodu. V současné době se předpokládá, že tyto kompli-kace vznikají v důsledku poškození placentární tkáně virovým zánětem. Obávaný transpla-centární přenos infekce z matky na plod je vzácný. V teoretické části bakalářské práce jsou shrnuty informace o vývoji, anatomii a funkci pla-centy a dále o placentárních zánětech se zvláštním přihlédnutím k morfologii nově defino-vané SARS-CoV-2 placentitidy. Praktická část bakalářské práce je zaměřena především na vyhodnocení klinicko-patologických údajů získaných z dokumentace a jejich srovnání s literárními údaji. Minorit-ní část je věnována ověření účinnosti imunohistochemického barvení v diferenciální dia-gnostice SARS-CoV-2 placentitidy
Abstract in different language: SARS-CoV-2 infection in pregnancy can lead to serious complications. Preterm births, in-trauterine growth restriction and intrauterine fetal demise have been reported in association with this infection. It is believed that these complications arise as a result of damage to placental tissue by inflammation. The dreaded transplacental transmission of infection from mother to fetus is rare. The theoretical part of the bachelor thesis summarizes basic information on the develop-ment, anatomy and function of the placenta as well as placental inflammations with special consideration to the morphology of the newly defined SARS-CoV-2 placentitis. The practical part of the bachelor thesis is mainly focused on evaluation of clinic-pathological data obtained from medical documentation and their comparison with current literature. A minor part is devoted to the verification of the efficacy of immunohistochemi-cal staining in the differential diagnosis of SARS-CoV-2 placentitis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mentlova_Denisa_ZL_BP.pdfPlný text práce1,4 MBAdobe PDFView/Open
Mentlova_VP.pdfPosudek vedoucího práce314,24 kBAdobe PDFView/Open
Mentlova_OP.pdfPosudek oponenta práce350,21 kBAdobe PDFView/Open
Mentlova.pdfPrůběh obhajoby práce379,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53496

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.