Title: Role sestry mentorky v klinickém prostředí
Other Titles: The role of a nurse mentor in a clinical setting
Authors: Švihlová, Ladislava
Advisor: Horová Jana, PhDr. Ph.D.
Referee: Bejvančická Petra, PhDr.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53644
Keywords: mentoring v ošetřovatelství;mentor klinické praxe;klinické prostředí;student ošetřovatelství;všeobecná sestry;sestra školitelka
Keywords in different language: mentoring in nursuing;mentor of clinical practice;clinical environment;nursing student;general nurse;nurse trainer
Abstract: Hlavním výzkumným cílem je zmapovat roli sestry mentorky u konkrétního poskytovatele zdravotních služeb. Na základě hlavního cíle byly stanoveny dílčí cíle: zjistit názory na roli mentorky z pohledu studentů; zjistit motivaci všeobecných sester k výkonu mentorství; zjistit limity a benefity mentoringu z pohledu studentů a mentorů; komparovat výsledky obou sledovaných skupin; vytvořit návrh výstupu do klinické praxe korespondující s výsledky empirického zjištění.
Abstract in different language: The main research goal is to map the role of a mentor nurse in a specific healt care provider. Based on the main goal, partial ones were determited: to find out opinions about the role of mentor from point of view of students; to find out motivation of general nurses to perform mentoring; find out the limits and benefits of mentoring from the students and mentors point of view; compare the result of both monitored groups; create a proposal for output to clinical practice corresponding to the results of empirical findings.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Svihlova Ladislava MVIK2 DP.pdfPlný text práce1,62 MBAdobe PDFView/Open
Svihlova_PV.pdfPosudek vedoucího práce367,1 kBAdobe PDFView/Open
Svihlova_PO.pdfPosudek oponenta práce414,79 kBAdobe PDFView/Open
Svihlova_H.pdfPrůběh obhajoby práce391,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53644

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.