Název: Naučná stezka na školní zahradě Masarykovy základní školy v Lubenci
Další názvy: Nature trails in the school garden Masaryk's primary school in Lubenec
Autoři: Vukliševičová, Jaroslava
Vedoucí práce/školitel: Honzíková, Jarmila
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5373
Klíčová slova: zahrada;půda;pole;práce na zahradě;naučná stezka;vzdělávávní;venkovní učebna;okrasná zahrada;stavby;spolupráce;zahradní architektura;projekty;ochrana životního prostředí
Klíčová slova v dalším jazyce: garden;soil;land;work in garden;nature trail;transformation;education;outside classroom;decorative plants;buildings;cooperation;architecture plan;projects;environmental protection
Abstrakt: Diplomová práce je zaměřena na vybudování další části Naučné stezky okolím Lubence na pozemku školní zahrady. Cílem je navrhnout dokončení celkové přestavby zahrady, rozčlenění na část okrasnou a užitkovou. Vybudování venkovní učebny a rekonstrukce dvora pro volnočasové aktivity dětí. Vybudovat a trvale pečovat o ekosystémy, prohloubit zájem žáků a jejich rodičů o přírodu a ochranu životního prostředí. Sledovat a zaznamenávat výskyt rostlin a živočichů, prohlubovat a upevňovat znalosti o ekosystémech. Plnit Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Škola pro život", propojit předměty Člověk a svět práce a Člověk a jeho svět. Naplnit všechna průřezová témata.
Abstrakt v dalším jazyce: Diploma work is focused to building other parts of Nature trails on the land surrounding Lubenec in the school garden. The aim is to design of finish overall reconstruction of the garden and division to ornamental and utilitarian parts. Construction of outdoor classroom and renovation of the court for leisure activities for children. Develop and continuously care for ecosystems, enhance the interest of pupils and their parents about nature and environmental protection. Monitor and record the occurrence of plants and animals, deepening and consolidating knowledges about ecosystems. Implement Educational program for elementary education, "School for Life" and connect school subjects Man and the world of work and the Man and his world (they are special school subjects). Fill all cross-curricular themes.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
NAUCNA STEZKA NA SKOLNI ZAHRADE MASARYKOVY ZAKLADNI SKOLY V LUBENCI.pdfPlný text práce12,67 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vukli IMG.pdfPosudek vedoucího práce821,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vuklisevicova - opon.pdfPosudek oponenta práce144,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vuklisevicova - prot..pdfPrůběh obhajoby práce47,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5373

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.