Název: Reedukace žáka 1. stupně ZŠ s podezřením na dyskalkulii
Další názvy: Reeducation of the primary school pupil with the possible dyscalculia
Autoři: Myslivečková, Jarmila
Vedoucí práce/školitel: Coufalová, Jana
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5381
Klíčová slova: poruchy učení;dyskalkulie;případová studie;reedukace
Klíčová slova v dalším jazyce: learning disorders;dyscalculia;case study;reeducation;individual approach to pupil
Abstrakt: Tato diplomová práce se věnuje problematice dyskalkulie u žáka na 1. stupni ZŠ. Jejím cílem bylo prostudovat základní teoretická východiska, která nám umožnila zpracovat případovou studii konkrétního žáka a dle těchto poznatků poté vytvořit individuální plán reedukace tohoto žáka. Reedukační plán byl realizován v průběhu jednoho roku při setkáních jedenkrát až dvakrát týdně. Dílčím cílem bylo ověřit si nutnost individuálního přístupu k žákovi a potvrzení nutnosti systematické a pravidelné práce pro správnou reedukaci či kompenzaci dyskalkulických obtíží. V práci jsou uvedeny konkrétní postupy při reedukaci, její dílčí výsledky a závěrečné zhodnocení. Dále uvádíme vždy několik využitých a pro žáka oblíbených didaktických her pro výklad či opakování konkrétního matematického učiva.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with dyscalculia of a student at the 1st grade of elementary school. The aim was to study the fundamental theoretical basis, which then allowed to process a case study of a particular student. According to this information an individual plan of reeducation of the pupil was created.The reeducation plan was carried out within meetings once or twice a week in one school year. The partial objective was to verify the necessity of an individual approach to student and to prove the necessity for systematic and regular work to correct or to compensate dyscalculic difficulties. The paper presents specific procedures when reeducating as well as its partial results and the final evaluation. There are several didactical activities and games introduced in the thesis. These activities which were popular among the students were used for teaching or repeating a particular interpretation of the mathematical curriculum.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KAT) / Theses (DEC)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DIPLOMOVA PRACE , Jarmila Mysliveckova, P07681, 2012.pdfPlný text práce2,72 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mysliveckova - ved..pdfPosudek vedoucího práce146,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
mysliveckova.bmpPosudek oponenta práce16,65 MBBMPNáhled
Zobrazit/otevřít
Mysliveckova - prot..pdfPrůběh obhajoby práce57,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5381

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.