Název: Výuka první pomoci na základních školách s využitím moderní techniky.
Další názvy: Education of first aid using modern technology at basic schools.
Autoři: Kunášek, Petr
Vedoucí práce/školitel: Krotký, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5382
Klíčová slova: první pomoc;výuka;výukový program;zdravotní výchova
Klíčová slova v dalším jazyce: first aid;teaching;tutorial;health education
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá otázkou výuky první pomoci na základních školách. Je zde představen vývoj a změny vyučovacích metod od 30. let 20. století po současnost. Nechybí zde pohled do oblasti české legislativy. Zejména jde o český rámcový vzdělávací program. Dle tohoto dokumentu jsou v práci představeny jednotlivé předměty, v kterých musí být výuka první pomoci vyučována a zároveň je zde vykreslen i jejich rozsah. Tyto údaje jsou dále porovnávány s vybraným školním vzdělávacím programem. Dále jsou zde prezentovány nové a moderní způsoby, kterými je možno výuku první pomoci na základních školách vyučovat. V praktické části je proveden výzkum, který zjišťuje úroveň znalostí první pomoci na vybrané základní škole. Data z výzkumu jsou následně analyzovaná a na základě chyb, kterých se žáci dopouštěli nejčastěji, je navržen multimediální výukový počítačový program. Hotový software, jehož úkolem je především seznámit žáky s první pomocí při úrazu, je následně generován do podoby elektronického online kurzu.
Abstrakt v dalším jazyce: This dissertation deals with the question of teaching first aid at primary schools. There is presented development and changes of teaching methods since the 30th of the 20th century to the present. There is also included a view of the Czech legislation. Especially, The Framework Educational Programme. According to this document there are presented particular subjects, in which the first aid should be taught and there is also described their contents. These data are then compared with the selected School educational programme. There are also mentioned new and modern ways of teaching first aid at basic schools. In the practical part of this work, there is a research on the first aid knowledge at one chosen basic school. The results are then analyzed and according to the mistakes, which students mostly make, is designed a multimedia educational computer program. The finished software is afterwards generated into electronic online course, which should familiarize students with first aid in case of Indry.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova_prace_Petr_Kunasek.pdfPlný text práce2,94 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
kunasek_pos.bmpPosudek vedoucího práce3,92 MBBMPNáhled
Zobrazit/otevřít
posudek op Kunasek.pdfPosudek oponenta práce1,3 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kunasek - prot..pdfPrůběh obhajoby práce58,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5382

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.