Název: Využití robotického manipulátoru pro výuku na ZŠ
Další názvy: Using a robotic manipulator for teaching in primary schools
Autoři: Křivánek, Aleš
Vedoucí práce/školitel: Krotký, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5384
Klíčová slova: robotika;mechatronika;technické prostředky;sériový port;robotický manipulátor;cykly;podmínky if;programování;bluetooth;infračervený senzor
Klíčová slova v dalším jazyce: robotics;mechatronics;technical didactic means;serial port;robotic manipulator;loops;if structures;programming;bluetooth;infrared sensor
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá problematikou využití robotické ruky firmy LynxMotion pro výuku na ZŠ. Je koncipována tak, aby mohla posloužit i jako průvodce pro učitele, který se s robotikou nikdy nesetkal. V první části je proveden rozbor RVP pro ZŠ z důvodu zjištění předmětů, kde by se dala robotika aplikovat. Jsou popsány i možné mezipředmětové vazby. V navazující kapitole je stručně vypsána nabídka robotických stavebnic od tohoto výrobce, včetně problémů při konstrukci či komunikaci s PC u konkrétního modelu robotické ruky AL5D. V další části je popsáno programovací prostředí programu RIOS, který je dodáván spolu s robotickou rukou. Důraz byl kladen na důležité prvky z hlediska didaktiky programování. Součástí je i rozbor alternativního softwaru, který by šel použít také pro výuku. Poslední část obsahuje několik vzorových příkladů, z nichž některé byly vyzkoušeny v praxi.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the problems of using the robotic arm of the LynxMotion company on the secondary schools. It is framed also as a guide for teachers, who have never met with the robotics. The first part of the thesis makes an analysis of the RVP for secondary schools in order to find the subjects, which could robotics use. It describes also the possible inter-subject relations. In the consequential chapter is briefly described the offer of the robotic construction sets of this company, including the problems with construction or communication with PC of the particular model of the robotic arm AL5D. In the next part is described the programming environment RIOS, which is supplied with the robotic arm. Emphasis is placed on the important elements in terms of the programming didactic. It also contains an analysis of the alternative software, which could be used for teaching. The last part contains several sample exercises. Some of them have been tested in practice.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Krivanek_Roboticka ruka_final.pdfPlný text práce4,46 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP - posudek_vedouciho_Krivanek.pdfPosudek vedoucího práce54,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krivanek - opon..pdfPosudek oponenta práce133,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krivanek - prot..pdfPrůběh obhajoby práce36,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5384

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.