Title: Riadenie laboratórneho modelu hydraulického systému
Authors: Jajčišin, Štefan
Jadlovská, Anna
Citation: Electroscope. 2011, č. 3.
Issue Date: 2011
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Document type: článek
article
URI: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2011/Cislo3_2011/r5c4c2.pdf
http://hdl.handle.net/11025/618
ISSN: 1802-4564
Keywords: řídicí systémy;hydraulické systémy;labroatorní modely
Keywords in different language: control systems;hydraulic systems;laboratory models
Abstract: In this article a laboratory model of hydraulic system is presented with emphasis to mathematically-physical description of its dynamics and technical implementation, which makes possible to verify different algorithms for dynamical system identification and control. Two different approaches to laboratory model control in term of communication with control system are introduced. The article proceeds with the laboratory model of hydraulic system control by several control algorithms designed on the basis of linear approximation of physical system. Results of laboratory model control with classical digital PID and polynomial controllers are mentioned in the article. Optimal control algorithms are represented by linear quadratic control and its extended version with summator and also with two different predictive control algorithms.
Abstract in different language: V článku je prezentovaný laboratórny model hydraulického systému z hľadiska matematicko-fyzikálneho opisu jeho dynamiky a technickej realizácie, ktorá umožňuje overovať rozličné algoritmy identifikácie a riadenia dynamických systémov. Uvedené sú dva rôzne prístupy k riadeniu laboratórneho modelu z pohľadu komunikácie s riadiacim členom. Článok sa zaoberá riadením laboratórneho modelu hydraulického systému pomocou niekoľkých algoritmov riadenia navrhnutých na základe lineárnej aproximácie fyzikálneho systému. V článku sú uvedené výsledky riadenia laboratórneho modelu pomocou klasických číslicových PID regulátorov a polynomiálneho regulátora, optimálne algoritmy riadenia zastupuje lineárne kvadratické riadenie a jeho rozšírená verzia so sumátorom a taktiež dva odlišné algoritmy prediktívneho riadenia.
Rights: Copyright © 2007-2010 Electroscope. All Rights Reserved.
Appears in Collections:Číslo 3 (2011)
Číslo 3 (2011)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
r5c4c2.pdf943,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/618

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.