Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHofman, Jiřícs
dc.contributor.authorMalá, Andreacs
dc.contributor.refereeLukáš, Ladislavcs
dc.date.accepted2013-06-06cs
dc.date.accessioned2014-02-06T12:41:05Z
dc.date.available2012-11-30cs
dc.date.available2014-02-06T12:41:05Z
dc.date.issued2013cs
dc.date.submitted2013-05-03cs
dc.identifier47861cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/8361
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřena na použití entropie pro měření složitosti dodavatelsko-odběratelských vztahů ve společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. za pomoci kvantitativních měr a následné vyhodnocení sledovaných dodavatelů. Cílem je přiblížit průběh nákupního procesu a vyzdvihnout jeho důležitost pro chod podniku. Dalším cílem práce je analýza dodavatelů a zhodnocení jejich spolehlivosti v dodávkách. Hodnocení dodavatelů s využitím entropie je podloženo reálnými výpočty bez ovlivnění subjektivních faktorů, a proto má velkou vypovídací hodnotu o spolehlivosti systému. V úvodu bakalářské práce je představena společnost Plzeňský Prazdroj, a.s., dále je vymezen teoretický základ fungování dodavatelsko-odběratelských vztahů a hodnocení dodavatelů. V následující kapitole je popsán současný stav dodavatelského řetězce a stanovená kritéria pro hodnocení dodavatelů. Samostatná část je věnovaná přiblížení pojmu entropie a měření operační složitosti dodavatelsko-odběratelského systému. Poslední kapitola zahrnuje praktickou aplikaci na konkrétní společnost a zpracování dat s vyhodnocením spolehlivosti dodavatelů.cs
dc.format79 s. (112 081 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectnákupcs
dc.subjectdodavatelsko-odběratelské vztahycs
dc.subjectdodavatelsko-odběratelský řetězeccs
dc.subjectměření složitosti dodavatelsko-odběratelských vztahůcs
dc.subjectentropiecs
dc.titleMěření složitosti dodavatelsko - odběratelských vztahů pomocí kvantitativních měr v konkrétním podnikucs
dc.title.alternativeMeasurement of supplier-customer system complexity using quantitative measures in particular companyen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra podnikové ekonomiky a managementucs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThe bachelor thesis is focused on the use of entropy for the complexity measuring of supplier-customer system in Plzeňský Prazdroj, a.s., with using quantitative measures and subsequent evaluation of monitored suppliers. The aim of the thesis is to familiarize the shopping process and highlight its importance to the business. Another task is the analysis and evaluation of their suppliers reliability. Evaluation of suppliers with the entropy is supported by realistic calculations without affecting subjective factors, and therefore has great explanatory value of the reliability of the system. In the introduction of the thesis is presented and described Plzeňský Prazdroj, a.s., further defined the theoretical basis of the functioning of the customer-supplier relationships and supplier evaluation. The following section describes the current state of the supply chain and the criteria for evaluating suppliers. A separate section is devoted to the approach of the concept of entropy and measuring operational complexity of supplier-customer system. The last chapter includes practical application of the particular company and data processing with the evaluation of the reliability of suppliers.en
dc.subject.translatedpurchasingen
dc.subject.translatedsupplier-customer relationsen
dc.subject.translatedcustomer-supplier chainen
dc.subject.translatedmeasuring complexity of supplier-customer relationsen
dc.subject.translatedentropyen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Mala_Andrea.pdfPlný text práce26,93 MBAdobe PDFView/Open
BP_malaA_VP.PDFPosudek vedoucího práce564,63 kBAdobe PDFView/Open
BP_mala_OP.PDFPosudek oponenta práce724,47 kBAdobe PDFView/Open
BP_mala.PDFPrůběh obhajoby práce190,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8361

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.