Název: Vývoj trhu práce na okrese Tachov od roku 2000
Další názvy: Development of the job market in the Tachov region since year 2000
Autoři: Jančová, Pavlína
Vedoucí práce/školitel: Tesařová, Vendula
Oponent: Nový, Miloš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8362
Klíčová slova: nezaměstnanost;trh práce;aktivní politika zaměstnanosti;operační programy EU;zaměstnavatel
Klíčová slova v dalším jazyce: unemployment;job market;active employment policy;operation programs of European Union;employer
Abstrakt: Práce je zaměřena na vývoj trhu práce na okrese Tachov od roku 2000. Upozorňuje na jednu z nejvýznamnějších společenských potřeb života lidí, mít přiměřené zaměstnání, aby mohli uspokojit své životní potřeby, a jaké možnosti uplatnění mají na trhu práce. Popisuje příčiny, vývoj a důsledky nezaměstnanosti v okrese Tachov, podíl úřadu práce na zmenšení míry nezaměstnanosti pomocí aktivní politiky zaměstnanosti, problémy s umísťováním uchazečů o zaměstnání vedených na úřadech práce, dopravní infrastrukturu v okrese Tachov, významné zaměstnavatele v okrese Tachov a jejich úbytek v uplynulých letech z důvodu krize v ekonomice. Poukazuje na počty cizinců zaměstnaných na okrese Tachov a nabídku operačních programů zaměstnanosti EU.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis focuses on development of a job market in Tachov region since year 2000. It points out on one of people's most necessary social needs - the need of adequate job, so one could fulfill his life needs, and what career options do people have on a job market. It describes causes, development and results of unemployment in the Tachov region, the concern of labour office on decreasing the level of uneployment through active employment policy, problems with placing unemployed people registered on the labour office, transport infrastructure in Tachov region, important employers from the region and the decreasing number of these employers due to global economical crisis. It points out the number of foreigners employed in Tachov region and the offer of employment operation programmes from EU.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KPM) / Bachelor´s works (DBM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Jancova K09B0019K.pdfPlný text práce993,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jancova v.pdfPosudek vedoucího práce554,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jancova o.pdfPosudek oponenta práce315,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jancova ob.pdfPrůběh obhajoby práce176,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8362

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.