Title: Vývoj trhu práce na okrese Tachov od roku 2000
Other Titles: Development of the job market in the Tachov region since year 2000
Authors: Jančová, Pavlína
Advisor: Tesařová, Vendula
Referee: Nový, Miloš
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8362
Keywords: nezaměstnanost;trh práce;aktivní politika zaměstnanosti;operační programy EU;zaměstnavatel
Keywords in different language: unemployment;job market;active employment policy;operation programs of European Union;employer
Abstract: Práce je zaměřena na vývoj trhu práce na okrese Tachov od roku 2000. Upozorňuje na jednu z nejvýznamnějších společenských potřeb života lidí, mít přiměřené zaměstnání, aby mohli uspokojit své životní potřeby, a jaké možnosti uplatnění mají na trhu práce. Popisuje příčiny, vývoj a důsledky nezaměstnanosti v okrese Tachov, podíl úřadu práce na zmenšení míry nezaměstnanosti pomocí aktivní politiky zaměstnanosti, problémy s umísťováním uchazečů o zaměstnání vedených na úřadech práce, dopravní infrastrukturu v okrese Tachov, významné zaměstnavatele v okrese Tachov a jejich úbytek v uplynulých letech z důvodu krize v ekonomice. Poukazuje na počty cizinců zaměstnaných na okrese Tachov a nabídku operačních programů zaměstnanosti EU.
Abstract in different language: This thesis focuses on development of a job market in Tachov region since year 2000. It points out on one of people's most necessary social needs - the need of adequate job, so one could fulfill his life needs, and what career options do people have on a job market. It describes causes, development and results of unemployment in the Tachov region, the concern of labour office on decreasing the level of uneployment through active employment policy, problems with placing unemployed people registered on the labour office, transport infrastructure in Tachov region, important employers from the region and the decreasing number of these employers due to global economical crisis. It points out the number of foreigners employed in Tachov region and the offer of employment operation programmes from EU.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Jancova K09B0019K.pdfPlný text práce993,23 kBAdobe PDFView/Open
Jancova v.pdfPosudek vedoucího práce554,11 kBAdobe PDFView/Open
Jancova o.pdfPosudek oponenta práce315,44 kBAdobe PDFView/Open
Jancova ob.pdfPrůběh obhajoby práce176,86 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8362

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.