Title: Nákup jako součást výrobního procesu a vlivy na ekonomiku podniku
Other Titles: Purchase as a part of production process and influences on the economy the firm
Authors: Mojžíš, Vladimír
Advisor: Hofman, Jiří
Referee: Skálová, Petra
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8369
Keywords: nákup;nákupní proces;fáze nákupu;výroba;materiál;dodavatel;zásoby;řízení zásob;sklad;skladování
Keywords in different language: buying;buying process;phases purchasing;manufacturing;material;supplier;supplies;inventory management;warehouse;storage
Abstract: Bakalářská práce na téma ?Nákup jako součást výrobního procesu a vlivy na ekonomiku podniku? je zaměřená na jednotlivé fáze nákupního procesu ve společnosti Eissmann Automotive Česká republika, s.r.o., dle cílů nákupního oddělení. Další kapitoly jsou zaměřeny na problematiku ve výrobě, v zásobách a skladování. Teoretická část od praktické části není oddělena, obě se prolínají. Pro pochopení je lépe poukázat na případné odlišnosti, které popisuje literatura a které se objevují v praxi. Práce se dále zabývá charakteristikou kritických oblastí a součástí této kapitoly jsou návrhy popřípadě potvrzení již zlepšené situace ve společnosti.
Abstract in different language: This bacherol thesis on the topic "Purchase as a part of the production process and influences on the economy the firm " is focused on the different stages of the purchasing process Eissmann Automotive Czech Republic s.r.o., according to the objectives of the purchasing department. Other chapters focus on problems in manufacturing, inventory and storage. The theoretical part of the practical part is not separated, the two are intertwined. To understand it better to point out any differences that describes the literature who appear in practice. The paper focuses on the characteristics of critical areas and part of this chapter are suggestions or confirmation has improved the situation in the society.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Vladimir_Mojzis_K10B0094K.pdfPlný text práce2,18 MBAdobe PDFView/Open
Mojzis v.pdfPosudek vedoucího práce543,18 kBAdobe PDFView/Open
Mojzis o.pdfPosudek oponenta práce625,22 kBAdobe PDFView/Open
Mojzis ob.pdfPrůběh obhajoby práce394,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8369

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.