Název: Nákup jako součást výrobního procesu a vlivy na ekonomiku podniku
Další názvy: Purchase as a part of production process and influences on the economy the firm
Autoři: Mojžíš, Vladimír
Vedoucí práce/školitel: Hofman, Jiří
Oponent: Skálová, Petra
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8369
Klíčová slova: nákup;nákupní proces;fáze nákupu;výroba;materiál;dodavatel;zásoby;řízení zásob;sklad;skladování
Klíčová slova v dalším jazyce: buying;buying process;phases purchasing;manufacturing;material;supplier;supplies;inventory management;warehouse;storage
Abstrakt: Bakalářská práce na téma ?Nákup jako součást výrobního procesu a vlivy na ekonomiku podniku? je zaměřená na jednotlivé fáze nákupního procesu ve společnosti Eissmann Automotive Česká republika, s.r.o., dle cílů nákupního oddělení. Další kapitoly jsou zaměřeny na problematiku ve výrobě, v zásobách a skladování. Teoretická část od praktické části není oddělena, obě se prolínají. Pro pochopení je lépe poukázat na případné odlišnosti, které popisuje literatura a které se objevují v praxi. Práce se dále zabývá charakteristikou kritických oblastí a součástí této kapitoly jsou návrhy popřípadě potvrzení již zlepšené situace ve společnosti.
Abstrakt v dalším jazyce: This bacherol thesis on the topic "Purchase as a part of the production process and influences on the economy the firm " is focused on the different stages of the purchasing process Eissmann Automotive Czech Republic s.r.o., according to the objectives of the purchasing department. Other chapters focus on problems in manufacturing, inventory and storage. The theoretical part of the practical part is not separated, the two are intertwined. To understand it better to point out any differences that describes the literature who appear in practice. The paper focuses on the characteristics of critical areas and part of this chapter are suggestions or confirmation has improved the situation in the society.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KPM) / Bachelor´s works (DBM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Vladimir_Mojzis_K10B0094K.pdfPlný text práce2,18 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mojzis v.pdfPosudek vedoucího práce543,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mojzis o.pdfPosudek oponenta práce625,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mojzis ob.pdfPrůběh obhajoby práce394,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8369

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.