Název: Obchodní plán firmy na základě aktivní marketingové činnosti
Další názvy: Business plan of the company on the basis of active marketing activity.
Autoři: Vladyková, Magdalena
Vedoucí práce/školitel: Januška, Martin
Oponent: Šlechtová, Yvona
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8371
Klíčová slova: situační analýza;SWOT analýza;marketingová činnost;obchodní plán
Klíčová slova v dalším jazyce: situation analysis;SWOT analysis;marketing activities;business plan
Abstrakt: Tématem této bakalářské práce je Obchodní plán firmy na základě aktivní marketingové činnosti. Pro zpracování této práce byla zvolena firma COUNTRY LIFE s.r.o., která podniká v oblasti biopotravin a zdravého stylu. Zabývá se ekofarmou, biopekárnou, velkoobchodem, prodejnami biopotravin a zdravou výživou, restauracemi a občerstvením a v neposlední řadě v ekocentru osvětovou činností. V úvodu práce je představena firma COUNTRY LIFE s.r.o., poté následuje analýza vnějšího a vnitřního prostředí. Analýza vnějšího prostředí je rozdělena na mikroprostředí a makroprostředí. Na základě těchto analýz byl sestaven seznam příležitosti a rizika a také silné a slabé stránky firmy. V další části je zpracován plán interních procesů a projekt marketingové činnosti. U plánu interních procesů je zpracován výběr zákazníků, získání zákazníků, udržení zákazníků a zlepšování vztahů se zákazníky. Projekt marketingové činnosti je zaměřen na marketingový průzkum v roce 2011 a jeho rozborem. Předposlední bod práce je zaměřen na obchodní plán, shrnutí obchodního plánu a následuje závěr. Část teoretická a praktická není oddělena, ale prolíná se v celé práci. V teoretické části je čerpáno z uvedené odborné literatury a z poznatků a podkladů firmy COUNTRY LIFE s.r.o. Praktická část je zaměřena na nový a rozvíjející se obchodní plán.
Abstrakt v dalším jazyce: eco-center. At the beginning of this thesis will be presented the company Country Life Ltd., will be follow by an analysis of external and internal environment. Analysis of the external environment will be divided for the microenvironment and macroenvironment. On the basis of these analyzes will be establish the opportunities and risks as well as strengths and weaknesses of the company. The subject of the next section will be plan of the internal processes and the project of the marketing activities. Plan of the internal processes will be dealt with the selection of customers, customer acquisition, customer retention and improve of customer relations. The project of the marketing activity it deals with marketing research in 2011 and its analysis. The penultimate section of this thesis is a business plan and followed by a conclusion and summary business plan. Theoretical and practical part isn't divided, but there are intertwined in the whole work. In the theoretical section was drawn from the vocational literature, which has been listed and from the knowledge and materials company Country Life Ltd. The part concerning practise is focused on new and developing business plan.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP-Vladykova.pdfPlný text práce2,36 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vladykova v.pdfPosudek vedoucího práce762,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vladykova o.pdfPosudek oponenta práce519,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vladykova ob.pdfPrůběh obhajoby práce347,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8371

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.