Title: Obchodní plán firmy na základě aktivní marketingové činnosti
Other Titles: Business plan of the company on the basis of active marketing activity.
Authors: Vladyková, Magdalena
Advisor: Januška, Martin
Referee: Šlechtová, Yvona
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8371
Keywords: situační analýza;SWOT analýza;marketingová činnost;obchodní plán
Keywords in different language: situation analysis;SWOT analysis;marketing activities;business plan
Abstract: Tématem této bakalářské práce je Obchodní plán firmy na základě aktivní marketingové činnosti. Pro zpracování této práce byla zvolena firma COUNTRY LIFE s.r.o., která podniká v oblasti biopotravin a zdravého stylu. Zabývá se ekofarmou, biopekárnou, velkoobchodem, prodejnami biopotravin a zdravou výživou, restauracemi a občerstvením a v neposlední řadě v ekocentru osvětovou činností. V úvodu práce je představena firma COUNTRY LIFE s.r.o., poté následuje analýza vnějšího a vnitřního prostředí. Analýza vnějšího prostředí je rozdělena na mikroprostředí a makroprostředí. Na základě těchto analýz byl sestaven seznam příležitosti a rizika a také silné a slabé stránky firmy. V další části je zpracován plán interních procesů a projekt marketingové činnosti. U plánu interních procesů je zpracován výběr zákazníků, získání zákazníků, udržení zákazníků a zlepšování vztahů se zákazníky. Projekt marketingové činnosti je zaměřen na marketingový průzkum v roce 2011 a jeho rozborem. Předposlední bod práce je zaměřen na obchodní plán, shrnutí obchodního plánu a následuje závěr. Část teoretická a praktická není oddělena, ale prolíná se v celé práci. V teoretické části je čerpáno z uvedené odborné literatury a z poznatků a podkladů firmy COUNTRY LIFE s.r.o. Praktická část je zaměřena na nový a rozvíjející se obchodní plán.
Abstract in different language: eco-center. At the beginning of this thesis will be presented the company Country Life Ltd., will be follow by an analysis of external and internal environment. Analysis of the external environment will be divided for the microenvironment and macroenvironment. On the basis of these analyzes will be establish the opportunities and risks as well as strengths and weaknesses of the company. The subject of the next section will be plan of the internal processes and the project of the marketing activities. Plan of the internal processes will be dealt with the selection of customers, customer acquisition, customer retention and improve of customer relations. The project of the marketing activity it deals with marketing research in 2011 and its analysis. The penultimate section of this thesis is a business plan and followed by a conclusion and summary business plan. Theoretical and practical part isn't divided, but there are intertwined in the whole work. In the theoretical section was drawn from the vocational literature, which has been listed and from the knowledge and materials company Country Life Ltd. The part concerning practise is focused on new and developing business plan.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Vladykova.pdfPlný text práce2,36 MBAdobe PDFView/Open
Vladykova v.pdfPosudek vedoucího práce762,2 kBAdobe PDFView/Open
Vladykova o.pdfPosudek oponenta práce519,75 kBAdobe PDFView/Open
Vladykova ob.pdfPrůběh obhajoby práce347,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8371

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.