Title: Vliv okolí podniku na konkrétní podnik
Other Titles: The influence of surroundigs on a specfic company
Authors: Kuglerová, Anna
Advisor: Šimek, Bohuslav
Referee: Hofman, Jiří
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8377
Keywords: okolí podniku;vliv;změna chování nadřízených pracovníků
Keywords in different language: company´s surrounding;influence;changing of senior staff
Abstract: Tématem bakalářské práce bylo zhodnotit, jak jednotlivy vlivy okolí ovlivňují podnik a navrhnout vhodnou strategii. První část se zaobírá teorii. Zde jsou popsány jednotlivé prvky, působící na podnik. Další část je věnována charakteristice zvoleného podniku. Následující kapitola je zaměřena na okolí zkoumaného podniku. Poslední kapitola obsahuje zhodnocení pomocí SWOT analýzy a návrh opatření pro další strategii firmy. Navrhovaným opatřením je změna přístupu nadřízených pracovníků.
Abstract in different language: The subject of bachelor thesis was the evalluate how surroundings influences might effect on the enterprise and suggest a suitable strategy. The first partis theoretical.There are describe elements providing focus on a particular company. The next part is about characterist of specific company. The following chapter aims attention tu surroundings on a specific company. The last part includes an apparaisal of the impact of using SWOT analysis and designs measures for the r further company´s strategy. The measures is changing senior staff.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARSKA_PRACE_KUGLEROVA_ANNA_ PDF.pdfPlný text práce960,34 kBAdobe PDFView/Open
Kuglerova v.pdfPosudek vedoucího práce572,18 kBAdobe PDFView/Open
Kuglerova o.pdfPosudek oponenta práce504,96 kBAdobe PDFView/Open
Kuglerova ob.pdfPrůběh obhajoby práce299,62 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8377

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.