Název: Vliv okolí podniku na konkrétní podnik
Další názvy: The influence of surroundigs on a specfic company
Autoři: Kuglerová, Anna
Vedoucí práce/školitel: Šimek, Bohuslav
Oponent: Hofman, Jiří
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8377
Klíčová slova: okolí podniku;vliv;změna chování nadřízených pracovníků
Klíčová slova v dalším jazyce: company´s surrounding;influence;changing of senior staff
Abstrakt: Tématem bakalářské práce bylo zhodnotit, jak jednotlivy vlivy okolí ovlivňují podnik a navrhnout vhodnou strategii. První část se zaobírá teorii. Zde jsou popsány jednotlivé prvky, působící na podnik. Další část je věnována charakteristice zvoleného podniku. Následující kapitola je zaměřena na okolí zkoumaného podniku. Poslední kapitola obsahuje zhodnocení pomocí SWOT analýzy a návrh opatření pro další strategii firmy. Navrhovaným opatřením je změna přístupu nadřízených pracovníků.
Abstrakt v dalším jazyce: The subject of bachelor thesis was the evalluate how surroundings influences might effect on the enterprise and suggest a suitable strategy. The first partis theoretical.There are describe elements providing focus on a particular company. The next part is about characterist of specific company. The following chapter aims attention tu surroundings on a specific company. The last part includes an apparaisal of the impact of using SWOT analysis and designs measures for the r further company´s strategy. The measures is changing senior staff.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BAKALARSKA_PRACE_KUGLEROVA_ANNA_ PDF.pdfPlný text práce960,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kuglerova v.pdfPosudek vedoucího práce572,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kuglerova o.pdfPosudek oponenta práce504,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kuglerova ob.pdfPrůběh obhajoby práce299,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8377

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.