Title: Řízení kvality projektů
Other Titles: Quality Management Project
Authors: Benešová, Jana
Advisor: Svoboda, Jaroslav
Referee: Bultas, Miloslav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8382
Keywords: řízení kvality projektu;TQM (Total Quality Management);projektový produkt;projektové řízení;kvalita;projekt
Keywords in different language: Quality Management Project;TQM (Total Quality Management);project product;project management;quality;project
Abstract: Tématem bakalářské práce je řízení kvality projektu. Hlavním cílem práce je formulovat tuto problematiku. Aby se tohoto cíle dosáhlo, je důležité definovat Total Quality Management, který se zaměřuje na kvalitu projektového produktu a kvalitu procesů projektového řízení. V práci jsou zpracované obě tyto oblasti doplněné o praktické využití ve společnosti Johnson Controls Fabrics Strakonice a.s., zabývající se výrobou textilií pro automobilový průmysl. Kvalita projektového produktu je znázorněna na sestupných procesech výroby. Je zde popsáno, jaké kontroly se provádí, aby byla kvalita produktu zajištěna. Kvalita procesů projektového řízení, především řízení kvality, je popsána na projektu výroby textilie Nela pro společnost SUZUKI. U obou oblastí jsou využity nástroje pro řízení kvality.
Abstract in different language: Topic of my bachelor?s work is management quality in project phase. The main goal my work is describe of this mentioned topic. For this goal, was very important define Total Quality Management, which is direct on the quality of product and management quality in processes of project phase. In my work are describe both of sphere add about practical application in the company Johnson Controls Fabrics Strakonice a. s., which produce textile components for car industry. The quality in phase of project is describe on each phases of production. There is describe, which control are use, that the quality of product is secured. The quality of processes by project management, especially management quality, is describe by project for the production of textile fabric Nela for final customer SUZUKI. By both cases were use tools for management of quality.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Benesova Jana - Bakalarska prace.pdfPlný text práce2,75 MBAdobe PDFView/Open
BP_benesova_VP_SPR.PDFPosudek vedoucího práce1,36 MBAdobe PDFView/Open
BP_benesova_OP_SPR.PDFPosudek oponenta práce532,63 kBAdobe PDFView/Open
BP_benesova.PDFPrůběh obhajoby práce114,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8382

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.