Title: Vznik podnikatelského subjektu na základě realizace konkrétního podnikatelského záměru
Other Titles: The formation of business subject on the grounds of the realization of specific business plan
Authors: Bárová, Lucie
Advisor: Zahradníčková, Lenka
Referee: Šimek, Bohuslav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8388
Keywords: podnikání;podnikatelský záměr;marketing;plánování;společnost
Keywords in different language: business;business plan;marketing;planning;company
Abstract: Cílem této bakalářské práce je teoretický popis vzniku podniku a vymezení jednotlivých kroků, které je nutné při vzniku podniku učinit. Konkrétně se pak práce zabývá založením domova pro seniory Krušný ráj, s. r. o. V práci jsou uvedeny základní principy tvorby podnikatelského záměru, marketingových aktivit a personálních a finančních činností. V závěru je uveden odhad budoucího vývoje podniku. V práci jsem využila odbornou literaturu a internetové zdroje, jejichž seznam je uveden v seznamu použité litaruty na konci práce, informace získané z konzultací v domově pro seniory Dukla Vejprty a také osobních zkušeností.
Abstract in different language: The effect of bachelor´s thesis is a theoretical description of formation of business and a definition of component speps that need to be made, when establishing a business. The thesis deal with establishing a Home for the Elderly Grim paradie, Inc. This thesis introduce the basic principles of the business plan creation, marketing aktivities and personal and financial aktivities. The estimate of future development of business is published at the conclusion. In this thesis I used the specialized literature and web resources published in bibliografie at the conclusion, informations from the consultations in Home for the Elderly Dukla Vejprty and personal experiences.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce2,2 MBAdobe PDFView/Open
BP_barova_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,91 MBAdobe PDFView/Open
BP_barova_OP.PDFPosudek oponenta práce1,57 MBAdobe PDFView/Open
BP_barova.PDFPrůběh obhajoby práce161,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8388

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.