Title: Vznik podnikatelského subjektu na základě realizace konkrétního podnikatelského záměru
Other Titles: The establishment of a business entity based on the realization of specific business plan
Authors: Černý, Ota
Advisor: Zahradníčková, Lenka
Referee: Šimek, Bohuslav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8393
Keywords: podnikatelský plán;vznik podniku;malé a střední podniky;marketingový mix;SWOT analýza
Keywords in different language: business plan;establishing business;small and medium sized enterprises;marketing mix;SWOT analysis
Abstract: Tato bakalářská práce popisuje činnosti spojené se založením nového podnikatelského subjektu v České republice. V úvodu je zmapováno legislativní prostředí a zvolena právní forma podnikání. Druhou část práce tvoří podnikatelský plán konkrétní společnosti Svět čerstvosti s.r.o., jehož součástí je stanovení podnikových cílu, analýza konkurence, zpracování marketingového mixu a finančního plánu. Na závěr jsou poznatky z celé práce sumarizovány ve SWOT analýze a realizovatelnost podnikatelského plánu je zhodnocena prostřednictvím analýzy rizik. Poslední kapitola obsahuje také několik podnětů pro další rozvoj podnikatelského subjektu.
Abstract in different language: This bachelor thesis describes activities associated with establishing a new business entity in the Czech Republic. In the introduction part the legislative environment is mapped and the legal form of business is chosen. The second part consists of a business plan for the particular company Svět čerstvosti s.r.o. it includes setting corporate goals, competition analysis, assembling of a marketing mix and a financial plan. In conclusion, the findings of the work are summarized in the SWOT analysis and the feasibility of the business plan is evaluated through a risk analysis. The last chapter contains several suggestions for further development of the business entity.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ota Cerny - Vznik podnikatelskeho subjektu na zaklade realizace konkretniho podnikatelskeho zameru.pdfPlný text práce2,18 MBAdobe PDFView/Open
BP_cerny_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,55 MBAdobe PDFView/Open
BP_cerny_OP.PDFPosudek oponenta práce1,59 MBAdobe PDFView/Open
BP_cerny.PDFPrůběh obhajoby práce156,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8393

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.