Title: Zhodnocení ekonomické situace podniku
Other Titles: Evaluation of the economic situation of the company
Authors: Franková, Lucie
Advisor: Jiřincová, Milena
Referee: Šlechtová, Yvona
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8397
Keywords: analýza okolí podniku;finanční analýza;horizontální a vertikální analýza;analýza poměrových ukazatelů
Keywords in different language: business environment analysis;financial analysis;horizontal and vertical analysis;analysis of financial ratios
Abstract: Tato práce byla vytvořena s cílem provedení analýzy prostředí a finanční analýzy podniku OZ BRÁZDA, s. r. o., následným zhodnocením jeho ekonomické situace a stanovením zlepšujících opatření. Nejprve je krátce charakterizován podnik, který byl pro tuto práci zvolen. Následuje vymezení prvků okolí podniku a provedení Porterovy analýzy pěti konkurenčních sil. Součástí práce je také finanční analýza, která prostřednictvím vybraných finančních ukazatelů informuje o ekonomické situaci podniku. Na základě výsledků provedené analýzy je ekonomická situace zhodnocena a jsou stanoveny návrhy na zlepšení zjištěných nedostatků, které se týkají zejména změn v oblasti krátkodobých závazků.
Abstract in different language: This thesis was created with the aim to perform business environment analysis and financial analysis of OZ BRÁZDA CO. Ltd. with following evaluation of its economic situation and determination improvement measures. Firstly there is concisely characterizing the whole company which was chosen for this thesis. Then follows the determination of environmental elements of the company which and realization of the Porter´s five forces model. The part of his thesis is financial analysis which informs about economic situation of the company with help of financial ratios. Economic situation is evaluated on the basis of results of performed analysis and are made proposals for improvement of recognized deficiencies are made which concerned especially changes in the sphere of short-term liabilities.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Frankova Lucie.pdfPlný text práce1,7 MBAdobe PDFView/Open
BP_frankova_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,99 MBAdobe PDFView/Open
BP_frankova_OP.PDFPosudek oponenta práce1,42 MBAdobe PDFView/Open
BP_frankova.PDFPrůběh obhajoby práce168,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8397

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.