Název: Zhodnocení ekonomické situace podniku
Další názvy: Evaluation of the economic situation of the company
Autoři: Franková, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Jiřincová, Milena
Oponent: Šlechtová, Yvona
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8397
Klíčová slova: analýza okolí podniku;finanční analýza;horizontální a vertikální analýza;analýza poměrových ukazatelů
Klíčová slova v dalším jazyce: business environment analysis;financial analysis;horizontal and vertical analysis;analysis of financial ratios
Abstrakt: Tato práce byla vytvořena s cílem provedení analýzy prostředí a finanční analýzy podniku OZ BRÁZDA, s. r. o., následným zhodnocením jeho ekonomické situace a stanovením zlepšujících opatření. Nejprve je krátce charakterizován podnik, který byl pro tuto práci zvolen. Následuje vymezení prvků okolí podniku a provedení Porterovy analýzy pěti konkurenčních sil. Součástí práce je také finanční analýza, která prostřednictvím vybraných finančních ukazatelů informuje o ekonomické situaci podniku. Na základě výsledků provedené analýzy je ekonomická situace zhodnocena a jsou stanoveny návrhy na zlepšení zjištěných nedostatků, které se týkají zejména změn v oblasti krátkodobých závazků.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis was created with the aim to perform business environment analysis and financial analysis of OZ BRÁZDA CO. Ltd. with following evaluation of its economic situation and determination improvement measures. Firstly there is concisely characterizing the whole company which was chosen for this thesis. Then follows the determination of environmental elements of the company which and realization of the Porter´s five forces model. The part of his thesis is financial analysis which informs about economic situation of the company with help of financial ratios. Economic situation is evaluated on the basis of results of performed analysis and are made proposals for improvement of recognized deficiencies are made which concerned especially changes in the sphere of short-term liabilities.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Frankova Lucie.pdfPlný text práce1,7 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_frankova_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,99 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_frankova_OP.PDFPosudek oponenta práce1,42 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_frankova.PDFPrůběh obhajoby práce168,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8397

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.