Title: Zhodnocení ekonomické situace podniku
Other Titles: The Evaluation of the Company Economic Situation
Authors: Hnojská, Dagmar
Advisor: Jiřincová, Milena
Referee: Šlechtová, Yvona
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8400
Keywords: finanční analýza;horizontální analýza;vertikální analýza;finanční ukazatele
Keywords in different language: financial analysis;horizontal analysis;vertical analysis;financial indicators
Abstract: Náplní této práce je zhodnocení ekonomické situace vybraného podniku a stanovení návrhů na zlepšení situace. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola je zaměřena na představení analyzované společnosti. V druhé kapitole je popsána finanční analýza, její metody, cíle a principy. Třetí kapitola je zaměřena na zhodnocení ekonomické situace společnosti na základě výročních zpráv podniku. Jsou zde uvedeny výsledky horizontální a vertikální analýzy rozvahy i výkazu zisku a ztráty. Pro zhodnocení finanční situace v podniku je využito rozdílových, poměrových ukazatelů, bankrotních a bonitních modelů. Grafy a výsledky ukazatelů jsou uvedeny postupně za období 2005 ? 2011. Součástí této práce je také srovnání vybraných ukazatelů podniku s průměrem v odvětví. Srovnání slouží pro lepší představu o postavení společnosti. Poslední kapitola práce obsahuje shrnutí z praktické části a návrhy na zlepšení ekonomické situace podniku.
Abstract in different language: Goal of this bachelor thesis is to evaluate economic situation of chosen company and to determine suggestions for improvement. This thesis divides to four chapters. The first chapter focuses to presentation of chosen company. The second chapter describes financial analysis, its methods, goals and principles. The third chapter focuses to the economic situation of chosen company based on annual reports. There are presented results of horizontal and vertical analysis from balance sheet and profit and loss report. A differential indicator, ratios, bankruptcy and credibility models was used for evaluation of financial situation of company. Graphs and indicators are listed gradually for 2005 ? 2011. Thesis includes a comparison of selected company characteristics with industry average. Comparison is made for a better idea of the company status. The last chapter contains a summary of the practical part and suggestion for improve the economic situation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP.pdfPlný text práce1,85 MBAdobe PDFView/Open
BP_hnojska_VP.PDFPosudek vedoucího práce2,09 MBAdobe PDFView/Open
BP_hnojska_OP.PDFPosudek oponenta práce1,54 MBAdobe PDFView/Open
BP_hnojska.PDFPrůběh obhajoby práce153,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8400

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.