Název: Zhodnocení ekonomické situace podniku
Další názvy: The Evaluation of the Company Economic Situation
Autoři: Hnojská, Dagmar
Vedoucí práce/školitel: Jiřincová, Milena
Oponent: Šlechtová, Yvona
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8400
Klíčová slova: finanční analýza;horizontální analýza;vertikální analýza;finanční ukazatele
Klíčová slova v dalším jazyce: financial analysis;horizontal analysis;vertical analysis;financial indicators
Abstrakt: Náplní této práce je zhodnocení ekonomické situace vybraného podniku a stanovení návrhů na zlepšení situace. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola je zaměřena na představení analyzované společnosti. V druhé kapitole je popsána finanční analýza, její metody, cíle a principy. Třetí kapitola je zaměřena na zhodnocení ekonomické situace společnosti na základě výročních zpráv podniku. Jsou zde uvedeny výsledky horizontální a vertikální analýzy rozvahy i výkazu zisku a ztráty. Pro zhodnocení finanční situace v podniku je využito rozdílových, poměrových ukazatelů, bankrotních a bonitních modelů. Grafy a výsledky ukazatelů jsou uvedeny postupně za období 2005 ? 2011. Součástí této práce je také srovnání vybraných ukazatelů podniku s průměrem v odvětví. Srovnání slouží pro lepší představu o postavení společnosti. Poslední kapitola práce obsahuje shrnutí z praktické části a návrhy na zlepšení ekonomické situace podniku.
Abstrakt v dalším jazyce: Goal of this bachelor thesis is to evaluate economic situation of chosen company and to determine suggestions for improvement. This thesis divides to four chapters. The first chapter focuses to presentation of chosen company. The second chapter describes financial analysis, its methods, goals and principles. The third chapter focuses to the economic situation of chosen company based on annual reports. There are presented results of horizontal and vertical analysis from balance sheet and profit and loss report. A differential indicator, ratios, bankruptcy and credibility models was used for evaluation of financial situation of company. Graphs and indicators are listed gradually for 2005 ? 2011. Thesis includes a comparison of selected company characteristics with industry average. Comparison is made for a better idea of the company status. The last chapter contains a summary of the practical part and suggestion for improve the economic situation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP.pdfPlný text práce1,85 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_hnojska_VP.PDFPosudek vedoucího práce2,09 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_hnojska_OP.PDFPosudek oponenta práce1,54 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_hnojska.PDFPrůběh obhajoby práce153,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8400

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.