Title: Obchodní plán firmy
Other Titles: Company business plan
Authors: Hrbáčková, Jana
Advisor: Šlechtová, Yvona
Referee: Chvalová, Jitka
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8402
Keywords: obchodní plán;nezisková organizace;analýza;návrh
Keywords in different language: business plan;non-profit organization;analysis;draft
Abstract: Předložená bakalářská práce se zabývá hlavně zhodnocením dosavadního, neúplného obchodního plánu a návrhem na nový, úplný obchodní plán pro organizaci Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část vysvětluje termín plánování, různé druhy plánů a také popisuje pět formálních náležitostí každého obchodního plánu. Praktická část nejprve prezentuje analyzovanou společnost jako neziskovou organizaci. Poté je prezentován, analyzován a hodnocen současný obchodní plán této organizace. V závěrečné části práce je navrhnut kompletní obchodní plán a je tam také přidáno několik doporučení, jakými lze vylepšit marketingového plánování organizace.
Abstract in different language: The presented bachelor thesis deals mainly with the evaluation current, incomplete business plan and draft of the complete business plan for the organization Regional Chamber of Commerce of the Pilsen Region. The thesis is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part explain a term of planning, various types of plans and also describe five formalities of each business plan. At first, the practical section presents the analyzed company as a non-profit organization. Afterwards, the current business plan of this organization is presented, analyzed and evaluated. In the final part of the thesis, there is suggested complete business plan and there are also added some recommendation how the organization can improve marketing planning.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Hrbackova - Obchodni plan firmy.pdfPlný text práce721,73 kBAdobe PDFView/Open
BP_hrbackova_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,56 MBAdobe PDFView/Open
BP_hrbackova_OP.PDFPosudek oponenta práce1,25 MBAdobe PDFView/Open
BP_hrbackova.PDFPrůběh obhajoby práce159,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8402

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.