Název: Obchodní plán firmy
Další názvy: Company business plan
Autoři: Hrbáčková, Jana
Vedoucí práce/školitel: Šlechtová, Yvona
Oponent: Chvalová, Jitka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8402
Klíčová slova: obchodní plán;nezisková organizace;analýza;návrh
Klíčová slova v dalším jazyce: business plan;non-profit organization;analysis;draft
Abstrakt: Předložená bakalářská práce se zabývá hlavně zhodnocením dosavadního, neúplného obchodního plánu a návrhem na nový, úplný obchodní plán pro organizaci Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část vysvětluje termín plánování, různé druhy plánů a také popisuje pět formálních náležitostí každého obchodního plánu. Praktická část nejprve prezentuje analyzovanou společnost jako neziskovou organizaci. Poté je prezentován, analyzován a hodnocen současný obchodní plán této organizace. V závěrečné části práce je navrhnut kompletní obchodní plán a je tam také přidáno několik doporučení, jakými lze vylepšit marketingového plánování organizace.
Abstrakt v dalším jazyce: The presented bachelor thesis deals mainly with the evaluation current, incomplete business plan and draft of the complete business plan for the organization Regional Chamber of Commerce of the Pilsen Region. The thesis is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part explain a term of planning, various types of plans and also describe five formalities of each business plan. At first, the practical section presents the analyzed company as a non-profit organization. Afterwards, the current business plan of this organization is presented, analyzed and evaluated. In the final part of the thesis, there is suggested complete business plan and there are also added some recommendation how the organization can improve marketing planning.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KPM) / Bachelor´s works (DBM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Hrbackova - Obchodni plan firmy.pdfPlný text práce721,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_hrbackova_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,56 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_hrbackova_OP.PDFPosudek oponenta práce1,25 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_hrbackova.PDFPrůběh obhajoby práce159,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8402

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.