Title: Hodnocení veřejně prospěšného projektu
Other Titles: Evaluation of a public project
Authors: Chomout, Jaromír
Advisor: Skalický, Jiří
Referee: Ircingová, Jarmila
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8404
Keywords: projekt;revitalizace;hodnocení;beneficienti;CBA
Keywords in different language: project;revitalization;evaluation;beneficiaries;CBA
Abstract: Předložená práce je zaměřena na využití cost benefit analýzy v případě hodnocení projektu veřejné sféry. Konkrétně se jedná o projekt revitalizace Vítkova náměstí, které tvoří dominantu v městě Sedlec - Prčice. V rámci samotné analýzy došlo k vymezení jednotlivých zájmových stran, na které má realizace investice vliv. Dále se práce zaměřuje na selekci jednotlivých přínosů a újem zastoupených stran, které kvantifikuje na hotovostní toky. Ty jsou následně použity při výpočtu kriteriálních ukazatelů. V rámci těchto ukazatelů, které jsou blíže specifikovány v samotné práci, je možné posuzovat přijatelnost daného projektu a porovnávat s ostatními projekty veřejné správy.
Abstract in different language: Handed thesis focuses on cost benefit analysis use in case of public sphere project evaluation. Specifically it deals with the revitalization of Vítek´s square which creates a dominant feature in the Sedlec - Prčice city. In the analysis itself we defined each interested parts influenced by the revitalization. Furthermore the thesis focuses on the selection of individual benefits and damages which it quantifies into cash flow. Those are being use for the criterion indicators calculation. Following these indicators, which are further specified in the thesis, it is possible to evaluate the acceptability of the project and compare it with other public sphere projects.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace, Jaromir Chomout, K09B0068P.pdfPlný text práce1,8 MBAdobe PDFView/Open
BP_chomout_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,66 MBAdobe PDFView/Open
BP_chomout_OP.PDFPosudek oponenta práce2,29 MBAdobe PDFView/Open
BP_chomout.PDFPrůběh obhajoby práce147,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8404

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.