Title: Vznik podnikatelského subjektu na základě realizace konkrétního podnikatelského záměru
Other Titles: Establishing of a business entity based on the realisation of a specific business plan
Authors: Korbelová, Edita
Advisor: Zahradníčková, Lenka
Referee: Šimek, Bohuslav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8411
Keywords: podnikatelský plán;vznik podniku;společnost s ručením omezeným;finanční plán
Keywords in different language: business plan;company setup;limited liability company;financial plan
Abstract: Tématem této bakalářské práce je vznik podnikatelského subjektu zabývajícího se pěstováním Japonských topolů. V první části je popsán postup při pěstování této dřeviny a dále také možnosti jejího využití a možné dotace udělované na zemědělskou půdu. V druhé a třetí části jsou postupně vysvětleny pojmy: podnikání, podnikatel, podnik a živnost a jednotlivé kroky při zakládání společnosti s ručením omezeným. Poslední a nejobsáhlejší část obsahuje zpracovaný podnikatelský plán, jehož součástí jsou základní informace o podniku, analýza trhu, marketingový plán, finanční plán a analýza rizik. Na závěr práce jsou dle výsledků analýz a výpočtů zhodnoceny budoucí možnosti rozvoje tohoto podniku.
Abstract in different language: The topic of this thesis is a start of business subject dealing with growing Japanese poplars. The first part of the thesis describes the procedure for the cultivation of the trees and possibilities of its use and possible subsidies granted to agricultural land. In the second and third parts of the thesis are gradually clear up terms: business, businessman, establishment and trade, and the individual steps of stowing a limited liability company. The last and most extensive part included a business plan in which is implemented basic information about a company, market analysis, marketing plan, financial plan, and risk analysis. At the end of this thesis are on base results of analysis and calculations evaluated future possibilities of development of this company.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Korbelova_Edita.pdfPlný text práce1,15 MBAdobe PDFView/Open
BP_korbelova_VP.PDFPosudek vedoucího práce2,05 MBAdobe PDFView/Open
BP_korbelova_OP.PDFPosudek oponenta práce1,48 MBAdobe PDFView/Open
BP_korbelova.PDFPrůběh obhajoby práce185,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8411

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.