Název: Nákup jako součást výrobního procesu
Další názvy: Purchase as a part of a production process
Autoři: Kurka, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Leicherová, Veronika
Oponent: Zahradníčková, Lenka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8418
Klíčová slova: nákup;nákupní proces;dodavatel;zásoby;řízení zásob;sklad
Klíčová slova v dalším jazyce: purchase;purchasing process;supplier;supplies;inventory management;warehouse
Abstrakt: Bakalářská práce na téma "Nákup jako součást výrobního procesu" je zaměřena na popis nákupního procesu ve stavební firmě Martin Jelínek a dále faktorů, které jej ovlivňují. Další kapitoly jsou věnované zásobám, jejich řízení a souvisejícímu skladovému hospodaření. Práce nemá striktně oddělenou teoretickou a praktickou část, nýbrž postřehy z praxe jsou vždy přiděleny k odpovídající teoretické části. Lze tak lépe implementovat teorii, která však často přesně nekoresponduje s postupem provádění činností v popisovaném podniku. Je zde zdůrazněn značný vliv zakázkové výroby jak na proces nákupu, tak na celý výrobní proces. Stejně tak produkty popisovaného podniku jsou oproti jiným odvětvím zcela specifické. Na to navazují i charakteristické druhy zásob, čemuž se práce následně věnuje. Jsou zde popsané jednotlivé složky zásob a jejich řízení. S tím souvisí i skladové hospodářství, u kterého je soustředěna pozornost na využívání skladů a zda opravdu plní své funkce. Závěr práce se zabývá problémovými oblastmi ve firmě Martin Jelínek. U každé této oblasti je pak navrženo možné řešení.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis on the topic "Purchase as a part of production process" is focused on the description of purchasing process in the construction company Martin Jelínek and its various influencing factors. Individual chapters are devoted to the analysis of company supplies, their control and stock management. The theoretic and practical parts are not explicitly separated as particular reflections of reality are immediately assigned to the corresponding theoretic part. It is easier to implement theory that, however, might not always exactly correspond with procedures carried out in the described company. A significant emphasis is put on the influence of made-to-order production on both the purchasing process and the whole production process. Furthermore, it is important to underline the specific character of products of the described company in comparison with other industries. The next part of the thesis describes various types of supplies, their components and management. Subsequent chapter focuses its attention on the use of company´s stocks and their varied functions. The final part deals with problematic areas in the company Martin Jelínek and suggests possible solutions and improvements.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KPM) / Bachelor´s works (DBM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Kurka_K10B0148P.pdfPlný text práce1,56 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_kurka_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,93 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_kurka_OP.PDFPosudek oponenta práce1,36 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_kurka.PDFPrůběh obhajoby práce137,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8418

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.