Title: Nákup jako součást výrobního procesu
Other Titles: Purchase as a part of a production process
Authors: Kurka, Tomáš
Advisor: Leicherová, Veronika
Referee: Zahradníčková, Lenka
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8418
Keywords: nákup;nákupní proces;dodavatel;zásoby;řízení zásob;sklad
Keywords in different language: purchase;purchasing process;supplier;supplies;inventory management;warehouse
Abstract: Bakalářská práce na téma "Nákup jako součást výrobního procesu" je zaměřena na popis nákupního procesu ve stavební firmě Martin Jelínek a dále faktorů, které jej ovlivňují. Další kapitoly jsou věnované zásobám, jejich řízení a souvisejícímu skladovému hospodaření. Práce nemá striktně oddělenou teoretickou a praktickou část, nýbrž postřehy z praxe jsou vždy přiděleny k odpovídající teoretické části. Lze tak lépe implementovat teorii, která však často přesně nekoresponduje s postupem provádění činností v popisovaném podniku. Je zde zdůrazněn značný vliv zakázkové výroby jak na proces nákupu, tak na celý výrobní proces. Stejně tak produkty popisovaného podniku jsou oproti jiným odvětvím zcela specifické. Na to navazují i charakteristické druhy zásob, čemuž se práce následně věnuje. Jsou zde popsané jednotlivé složky zásob a jejich řízení. S tím souvisí i skladové hospodářství, u kterého je soustředěna pozornost na využívání skladů a zda opravdu plní své funkce. Závěr práce se zabývá problémovými oblastmi ve firmě Martin Jelínek. U každé této oblasti je pak navrženo možné řešení.
Abstract in different language: This bachelor thesis on the topic "Purchase as a part of production process" is focused on the description of purchasing process in the construction company Martin Jelínek and its various influencing factors. Individual chapters are devoted to the analysis of company supplies, their control and stock management. The theoretic and practical parts are not explicitly separated as particular reflections of reality are immediately assigned to the corresponding theoretic part. It is easier to implement theory that, however, might not always exactly correspond with procedures carried out in the described company. A significant emphasis is put on the influence of made-to-order production on both the purchasing process and the whole production process. Furthermore, it is important to underline the specific character of products of the described company in comparison with other industries. The next part of the thesis describes various types of supplies, their components and management. Subsequent chapter focuses its attention on the use of company´s stocks and their varied functions. The final part deals with problematic areas in the company Martin Jelínek and suggests possible solutions and improvements.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Kurka_K10B0148P.pdfPlný text práce1,56 MBAdobe PDFView/Open
BP_kurka_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
BP_kurka_OP.PDFPosudek oponenta práce1,36 MBAdobe PDFView/Open
BP_kurka.PDFPrůběh obhajoby práce137,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8418

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.