Title: Zaměstnávání zahraničních pracovníků v České republice
Other Titles: Employment of foreign workers in the Czech Republic
Authors: Kušnir, Marjana
Advisor: Dvořáková, Jana
Referee: Vacíková, Jana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8420
Keywords: pracovní migrace;trh práce;imigrace;zahraniční zaměstnanost;nelegální migrace
Keywords in different language: labor migration;labor market;immigration;foreign employment;illegal migration
Abstract: Bakalářská práce se zabývá tématem Zaměstnávání zahraničních pracovníků v České republice. První část práce analyzuje vývoj pracovní migrace v ČR po roce 1989 a zaměřuje se na důležité pojmy pracovní migrace. Druhá kapitola hodnotí současné ekonomické a sociální důsledky zaměstnávání zahraničních pracovníků v ČR, dále popisuje vývoj trhu práce a podíl zahraničních pracovníků na celkové zaměstnanosti, zabývá se pozitivními a negativními vlivy migrace, a opět vysvětluje základní pojmy zaměstnanosti. Následující kapitola charakterizuje důvody, proč cizinci hledají práci v ČR a také tato kapitola obsahuje výzkum ? praktickou část, jehož cílem je zjištění, jak Ukrajinci se dokážou vyrovnat s obtížnou životní situací. Čtvrtá část definuje typy a podmínky zahraničních pracovníků v ČR a popisuje jejich kvalifikační a profesní strukturu. Poslední pátá kapitola se zabývá legislativou, která souvisí se zaměstnáváním zahraničních pracovníků v České republice, popisuje konkrétní postup zaměstnávání cizinců a konkrétní činnosti veřejné správy.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with employment of foreign workers in the Czech Republic. The first part analyzes the development of labor migration in the Czech Republic since 1989 and focuses on the important concepts of labor migration. The second chapter assesses the current economic and social consequences of the employment of foreign workers in the Czech Republic and describes the development of the labor market and the share of foreign workers in total employment, dealing with positive and negative effects of migration, and again explains the basic concepts of employment. The following chapter describes the reasons why foreigners seeking work in the Czech Republic, this chapter contains research - the practical part which aims to determine how Ukrainians are able to cope with difficult life situations. The fourth section defines the types and conditions of foreign workers in the Czech Republic and describes their qualifications and career structure. Last fifth chapter deals with legislation that relates to the employment of foreign workers in the Czech Republic, describes the specific procedure of employing foreigners and specific activities of the public administration.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,98 MBAdobe PDFView/Open
BP_kusnir_VP.PDFPosudek vedoucího práce419,87 kBAdobe PDFView/Open
BP_kusnir_OP.PDFPosudek oponenta práce1,53 MBAdobe PDFView/Open
BP_kusnir.PDFPrůběh obhajoby práce190,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8420

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.