Název: Zaměstnávání zahraničních pracovníků v České republice
Další názvy: Employment of foreign workers in the Czech Republic
Autoři: Kušnir, Marjana
Vedoucí práce/školitel: Dvořáková, Jana
Oponent: Vacíková, Jana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8420
Klíčová slova: pracovní migrace;trh práce;imigrace;zahraniční zaměstnanost;nelegální migrace
Klíčová slova v dalším jazyce: labor migration;labor market;immigration;foreign employment;illegal migration
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá tématem Zaměstnávání zahraničních pracovníků v České republice. První část práce analyzuje vývoj pracovní migrace v ČR po roce 1989 a zaměřuje se na důležité pojmy pracovní migrace. Druhá kapitola hodnotí současné ekonomické a sociální důsledky zaměstnávání zahraničních pracovníků v ČR, dále popisuje vývoj trhu práce a podíl zahraničních pracovníků na celkové zaměstnanosti, zabývá se pozitivními a negativními vlivy migrace, a opět vysvětluje základní pojmy zaměstnanosti. Následující kapitola charakterizuje důvody, proč cizinci hledají práci v ČR a také tato kapitola obsahuje výzkum ? praktickou část, jehož cílem je zjištění, jak Ukrajinci se dokážou vyrovnat s obtížnou životní situací. Čtvrtá část definuje typy a podmínky zahraničních pracovníků v ČR a popisuje jejich kvalifikační a profesní strukturu. Poslední pátá kapitola se zabývá legislativou, která souvisí se zaměstnáváním zahraničních pracovníků v České republice, popisuje konkrétní postup zaměstnávání cizinců a konkrétní činnosti veřejné správy.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis deals with employment of foreign workers in the Czech Republic. The first part analyzes the development of labor migration in the Czech Republic since 1989 and focuses on the important concepts of labor migration. The second chapter assesses the current economic and social consequences of the employment of foreign workers in the Czech Republic and describes the development of the labor market and the share of foreign workers in total employment, dealing with positive and negative effects of migration, and again explains the basic concepts of employment. The following chapter describes the reasons why foreigners seeking work in the Czech Republic, this chapter contains research - the practical part which aims to determine how Ukrainians are able to cope with difficult life situations. The fourth section defines the types and conditions of foreign workers in the Czech Republic and describes their qualifications and career structure. Last fifth chapter deals with legislation that relates to the employment of foreign workers in the Czech Republic, describes the specific procedure of employing foreigners and specific activities of the public administration.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KPM) / Bachelor´s works (DBM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,98 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_kusnir_VP.PDFPosudek vedoucího práce419,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_kusnir_OP.PDFPosudek oponenta práce1,53 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_kusnir.PDFPrůběh obhajoby práce190,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8420

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.